Language: NOR | ENG
2020/2021

2ØLA111N Innføring i økologisk landbruk

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

  • har oversikt over hvordan økologisk landbruk drives.
  • kjenner regelverk og rammebetingelser for økologisk landbruk.

Ferdigheter

Studenten

  • kan bidra til økologisk gårdsdrift.

Generell kompetanse

Studenten

  • kan vurdere økologisk drift i forhold til miljøhensyn og matproduksjon.

Innhold

Regelverk og verdigrunnlag for økologisk landbruk. Basiskunnskaper om jord, jordarbeiding, plantedyrking og husdyrproduksjon i økologisk driftsform.  

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er nett- og samlingsbasert. Læringsarbeidet skjer gjennom samlinger, nettbaserte forelesninger, individuell veiledning, sjølstudium og fagdiskusjoner via nettet. 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Deltakelse på første samling.

Eksamen

  • Individuell oppgave (teller 15%)
  • Individuell oppgave (teller 20 %)
  • 12 timers individuell skriftlig hjemmeeksamen (teller 65 %)

Vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter. Det forutsettes at alle deleksamener er bestått for at emnet skal vurderes til bestått.