Language: NOR | ENG
2020/2021

6JB231 Hydraulikk

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap

Studenten

 • har grunnleggende kunnskaper i hydromekanikk
 • har kunnskap om hydrauliske elementer og systemer på landbruksmaskiner
 • har kunnskap om regulering og drift av maskiner som anvendes i landbruket

Ferdigheter

 Studenten

 • har operativ forståelse av hydrauliske elementer og systemer på landbruksmaskiner
 • kan tegne hydrauliske koplingsskjemaer
 • kan anvende regneark til beregninger 

Generell kompetanse

Studenten

 • har kunnskaper i hydraulikk innen landbruket
 • kan anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger
 • kan arbeide med prosjekter innen hydraulikk i landbruket

Innhold

 • Hydromekanikk
 • Hydraulikkelementer
 • Hydraulikksystemer
 • Hydrauliske koplingsskjemaer
 • Hydraulisk regulering og drift av landbruksmaskiner

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, undervisning i verksted og laboratorium, veiledning og ekskursjoner.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Presentasjoner

Eksamen

 • Individuell mappevurdering (teller 50%)
 • Individuell muntlig eksamen (teller 50%).

Vurderes med graderte bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste ståkarakter. Det forutsettes at alle deleksamener er bestått for at emnet skal vurderes til bestått.