Language: NOR | ENG
2020/2021

6JB241 Bygningsteknikk

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har bred kunnskap om bygningsmaterialer og byggemåter for driftsbygninger i landbruket
 • ser sammenhengen mellom driftsbygningens utforming og konsekvenser det får for bygningens nytte på kort og lang sikt
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor materialbruk og byggemåter i landbruksbygg
 • kan oppdatere sin kunnskap med hensyn til regelverk og bygningstekniske problemstillinger i landbruket
 • har kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger knyttet til landbruksbygg, og begrunne sine valg
 • kan gjennom jobbing med planleggings- og seminaroppgaver finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling innen landbruksbygg
 • behersker praktiske planleggingsverktøy, teknikker og uttrykksformer som brukes innen fagområdet

Generell kompetanse

Studenten

 • har forståelse for betydningen av effektive og sikre landbruksbygg, og betydningen dette har for ulike brukere
 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i team
 • kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser innen fagfeltet bygningsteknikk og kan formidle sentralt fagstoff innen dette fagfeltet både skriftlig og muntlig
 • kan utveksle synspunkter og erfaring med andre med bakgrunn innenfor fagområdet, og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis

Innhold

 • Bygningsmaterialer
 • Bygningsfysikk
 • Bygningskonstruksjoner
 • Bygningstegning
 • Vedlikehold
 • Forhold til annen bygningsmasse
 • Kostnadsberegning
 • Byggeprosess

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, øvelse, ekskursjon, planleggings- og seminaroppgaver, selvstudier og presentasjon.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Byggeøvelse 
 • Muntlig presentasjon av planleggingsoppgave
 • 80% deltakelse på seminarene

Eksamen

 • Individuell skriftlig planleggingsoppgave (teller 50%)
 • 5 timers skriftlig individuell eksamen (teller 50%)

Vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A til F der E er laveste ståkarakter. Det forutsettes at alle deleksamener er bestått for at emnet skal vurderes til bestått.