Language: NOR | ENG
2020/2021

6JB131 Dataassistert konstruksjon

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskaper innen dataassistert konstruksjon (DAK)
 • har kunnskaper innen maskin- og bygningstegning

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende Autocad til 2-dimensjonaltegning
 • kan anvende Inventor til 3-dimensjonaltegning

Generell kompetanse

Studenten

 • har kunnskaper innen bruk av DAK-verktøy
 • kan anvende faglig kunnskap til konstruksjon av maskin og bygningstegninger

Innhold

 • Dataassistert konstruksjon (DAK)
 • Grunnleggende prinsipper innen maskin- og bygningstegning
 • Tegneprosjekter innenfor maskin- og bygningsteknikk

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og øvinger.

Emnet er praktisk rettet på den måten at det arbeides med prosjekter under veiledning.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Ingen

Eksamen

 • To individuelle innleveringer (teller 30% hver)
 • Individuell muntlig eksamen (teller 40%).

Vurderes med graderte bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste ståkarakter. Det forutsettes at alle deleksamener er bestått for at emnet skal vurderes til bestått.