Language: NOR | ENG
2020/2021

6JB132 Fysikk

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har tilegnet seg en forståelse av grunnleggende begreper innen fysikk
 • har kunnskap om bevegelseslover, mekanikk, termofysikk og varmetransport

Ferdigheter

Studenten

 • har operativ forståelse av fysisk tenkemåte innen landbruksteknikk
 • har evnen til å analysere problemstillinger i fysikk innen landbruket

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i fysisk tenkemåte
 • kan anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger 

Innhold

 • Grunnleggende fysikk
 • Generelle bevegelseslover
 • Mekanikk
 • Termofysikk og varmetransport

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, demonstrasjoner og veiledning. Emnet er praktisk rettet ved demonstrasjoner og undervisning i felt. Praktiske demonstrasjoner skal knytte teori og praksis sammen.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Innleveringer

Eksamen

 • 4 timers individuell skriftlig eksamen.

Vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.