Language: NOR | ENG
2020/2021

6JB110 Landbruk, miljø og samfunn

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har bred kunnskap om landbrukshistorie, organisasjoner og landbrukssamvirke, landbrukspolitikk og landbrukets rolle i samfunnsøkonomien, energi, landbrukets miljø- og klimautfordringer og jordbruk i lavinntektsland.

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan produsere informative og interessante artikler, kronikker og digitale fortellinger om temaer knyttet til landbrukets miljøpåvirkning og landbrukets rolle i samfunnet.

 

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i relevante problemstillinger og faglige diskusjoner omkring landbrukets miljøutfordringer og samfunnsansvar.

Innhold

 • Landbrukshistorie
 • Organisasjoner og landbrukssamvirke
 • Landbrukspolitikk og makroøkonomi
 • Energi
 • Landbrukets miljø- og klimautfordringer
 • Jordbruk i lavinntektsland 
 • Artikkelskriving
 • Kronikkskriving
 • Produksjon av digitale fortellinger

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, seminarer, ekskursjoner og gruppearbeid.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Seminarer og ekskursjoner.

Eksamen

 • Tre individuelle innleveringsoppgaver (hver teller 20%)
 • Individuell muntlig eksamen (teller 40%)

Vurderes med graderte bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste ståkarakter. Det forutsettes at alle deleksamener er bestått for at emnet skal vurderes til bestått.