Language: NOR | ENG
2020/2021

6JB242 Husdyrmiljø og innendørsmekanisering

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har bred kunnskap om utforming av husdyrmiljø for de vanligste husdyra i norsk landbruk, samt kunnskaper om teknisk utstyr som er vanlig i en moderne driftsbygning
 • ser sammenhengen mellom dyras atferd og konsekvenser det får for utforming av nærmiljø og innredning
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet
 • kan gjennom jobbing med planleggings- og seminaroppgaver oppdatere sin kunnskap med hensyn til husdyrmiljø og innendørsmekaniske løsninger
 • har kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger knyttet til husdyrmiljø og innendørsmekanisering, og begrunne sine valg
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling innen husdyrmiljø og innendørsmekanisering
 • behersker praktiske planleggingsverktøy, teknikker og uttrykksformer som brukes innen fagområdet

 

Generell kompetanse

Studenten

 • har forståelse for betydningen av rasjonelle og effektive husdyrmiljø, men også betydningen dette har for ulike brukere
 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i team
 • kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser innen fagfeltet husdyrmiljø og innendørsmekanisering og kan formidle sentralt fagstoff innen dette fagfeltet både skriftlig og muntlig
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet, og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis

Innhold

 • Etologi
 • Logistikk
 • Innredning
 • Ventilasjon
 • Gjødselhåndtering
 • Fôrhåndtering
 • Mjølkemaskiner
 • Sikkerhet og miljø

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, øvelser, ekskursjoner, oppgaveløsning, selvstudier og presentasjon.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Øvelser
 • Muntlig presentasjon av planleggingsoppgaven
 • 80% deltakelse på seminarer

Eksamen

 • Individuell skriftlig planleggingsoppgave (teller 50%)
 • 5 timers skriftlig individuell eksamen (teller 50%).

Vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A til F der E er laveste ståkarakter. Det forutsettes at alle deleksamener er bestått for at emnet skal vurderes til bestått.