Language: NOR | ENG
2020/2021

6JB295 Rapport og analyse

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har bred kunnskap om vitenskapelige metoder brukt i rapportskriving.

Ferdigheter:

Studenten

 • kan selvstendig skrive korte og enkle vitenskapelige rapporter basert på IMRaD standarden. Herunder finne frem til relevant litteratur og referere til denne, formulere problemstillinger, utføre enkle statistiske analyser og tolke resultatene, samt diskutere disse i forhold til relevant litteratur.

Generell kompetanse:

Studenten

 • har innsikt i generelle vitenskapelige prosesser.

Innhold

 • Prosessen fra nysgjerrige spørsmål til publiserte fagfellevurderte rapporter – hva er forskning?
 • Strukturen i en vitenskaplig rapport og krav til denne.
 • Skriveprosessen, hvordan skrive godt! Skrivekurs.
 • Bruk av bibliotek og søkemotorer for å finne litteratur (Bibsys Ask, ISI etc).
 • Informasjonskompetanse – plagiering og bruk av referanser (gjennomføres i samarbeid med bibliotektjenesten). Hva er juks i forskningen? Etiske problemstillinger.
 • Bruk av Word som tekstbehandlingsverktøy for å skrive rapporter.
 • Bruk av Excel som regneark, database, statistikkprogram og verktøy for å lage figurer.
 • Enkle statistiske tester (T-test og regresjonsanalyse) og presentasjon av disse (tekst, figurer, tabeller).
 • Tolke resultater og diskutere disse i lys av relevant litteratur.
 • Innføring i Power Point til bruk under presentasjoner.

Arbeids- og undervisningsformer

Klasseromsundervisning, gruppearbeid og øvinger. Emnet er praktisk rettet ved at det i stor grad anvendes relevante eksempler for å belyse ulike matematiske og statistiske metoder.Kandidatene vil få tilgang til datasett som også kan benyttes til egenarbeid.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Quiz i informasjonskompetanse
 • Gruppevis muntlig presentasjon

Eksamen

 • 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen hvor kandidaten utarbeider en rapport basert på et utlevert datasett (teller 60 %).
 • To skriftlige gruppeoppgaver hvor 3-5 kandidater i samarbeid utarbeider en rapport basert på utleverte datasett (teller 20 % hver).

Vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter. Det forutsettes at alle deleksamener er bestått for at emnet skal vurderes til bestått.