Language: NOR | ENG
2020/2021

SP1104 Sosialpedagogisk analyse og tiltak

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kjennskap til ulike helsefremmende tiltak
 • har kunnskap om ulike aktiviteter som styrker barns opplevelse av tilhørighet og inkludering
 • har kunnskap om betydningen skole – hjemsamarbeid har for utvikling av et inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring for alle
 • har kunnskap om hvordan ulike grupper barn og unge forholder seg til dagens oppvekstsvilkår

Ferdigheter

Studenten

 • kan kritisk reflektere rundt ulike oppvekstarenaer og deres betydning for barns læring og utvikling.
 • kan forklare og begrunne bruk av ulike sosialpedagogiske tiltak for både individ og gruppe i ulike læringssituasjoner
 • kan kritisk vurdere hensikt med bruk av ulike sosiale kartleggingsverktøy og metoder for elevsamtaler
 • kan anvende aktuell forskningslitteratur til å belyse noe komplekse sosialpedagogiske problemstillinger
 • kan kommunisere muntlig og skriftlig i faglige sammenhenger og samarbeide med andre om faglige tema
 • kan reflektere kritisk rundt hva som fremmer og hemmer tverrprofesjonelt samarbeid
 • kan kritisk reflektere over og drøfte begrepet dannelse opp mot begreper som oppdragelse, opplæring, utdanning og sosialisering
 • kan reflektere kritisk over sosialpedagogisk praksis og vurdere denne i et historisk, internasjonalt, kulturelt og samfunnsmessig perspektiv

Generell kompetanse

Studenten

 • kan kritisk reflektere rundt sammenhenger mellom læring og sosialisering ved å sette disse inn i en større teoretisk og samfunnsmessig kontekst
 • kan formidle sentralt sosialpedagogisk fagstoff som problemstillinger, teorier og praktisk-pedagogiske tiltak både skriftlig og muntlig
 • kan planlegge og gjennomføre et sosialpedagogisk prosjektarbeid som strekker seg over tid, som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer

Innhold

 • Sosialpedagogisk analyse av barnehage og skole
 • Sårbare barn og unge; innagerende og utagerende vansker
 • Elevsamtale
 • Sosial kartleggingsverktøy
 • Kommunikasjon
 • Trivsel – og helsefremmende arbeid i skolen
 • HEMIL – modellen for lokalt folkehelsearbeid
 • Dannelse av inkluderende fellesskap
 • Kritiske faktorer rundt tverrfaglig samarbeid
 • Flerkulturell praksis i barnehage og skole

Arbeids- og undervisningsformer

Samarbeid er en vesentlig kompetanse innen sosialpedagogisk arbeid. Studiet legger opp til stor grad av faglig samarbeid for studentene. Studentene deles inn i grupper som skal arbeide sammen under hele emnet.

 • Seminar
 • Prosjektarbeid
 • Forelesning
 • Veiledning
 • Muntlig presentasjon

 

 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Deltagelse på to samlingsdager med presentasjon av problemstilling og drøftingstemaer
 • Innlevering av skriftlig prosjektplan
 • Presentasjon av utkast til prosjektoppgave

Eksamen

Prosjektoppgave i gruppe på 2 - 3 studenter per gruppe som vurderes med graderte karakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Alle deltagerne i prosjektgruppa står til ansvar for alt innhold i prosjektoppgaven.