Language: NOR | ENG
2020/2021

SP1103 Inkluderings- og ekskluderingsprosesser i utdanningsløpet

Læringsutbytte

 

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten 

 • har kunnskap om inkluderings- og eksluderingsprosesser i utdanningsløpet og hvilken betydning dette har for individ, gruppe og samfunn
 • har kunnskap om forebyggende arbeid med adferdsproblematikk
 • har kunnskap om den salutogene helsemodellen 

Ferdigheter

Studenten

 • kan drøfte muntlig og skriftlig ulike sider ved utdanningspolitikkens, utdannelsessystemets og utdannelsespraksisens betydning for tilhørighet, sosial integrasjon, sosial ulikhet og sosial mobilitet 
 • kan reflektere rundt og drøfte ulike behov og interesser hos individer og grupper i utsatte sosiale eller pedagogiske situasjoner.
 • kan reflektere rundt muligheter og utfordringer ved å arbeide utfra den salutogene helsemodellen i pedagogisk virksomhet
 • kan argumentere for tverrprofesjonelt samarbeid for å styrke tidlig innsats
 • kan presentere muntlig en aktuell forskningsartikkel med egne betraktninger knyttet til funn presentert i artikkelen

 Generell kompetanse

Studenten

 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn i fagområdet

Innhold

 • Individ i samspill
 • Frafallsproblematikk
 • Livsmestring
 • Kommunikasjon
 • Tverrprofesjonelt samarbeid
 • Salutogene helsemodellen
 • Utdanningssosiologiske problemstillinger
 • Ulike typer kapital
 • Risikofaktorer
 • Mobbing
 • Danning til demokrati
 • Inkluderende læringsmiljø gjennom fysisk fostring, drama, bevegelse og lek, kreative uttrykksformer

Arbeids- og undervisningsformer

Det er 2 samlinger á 3 dager i løpet av emnet.

 • Seminar
 • Gruppearbeid
 • Forelesning
 • Muntlig presentasjon
 • Selvstudium

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Gruppeoppgave knyttet til presentasjon av forskningsartikkel i seminar
 • Obligatorisk oppmøte på minst 1 dag per samling i tilknytning til gruppearbeid

 

Eksamen

Individuell hjemmeeksamen over 3 dager som vurderes med graderte karakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.