Language: NOR | ENG
2020/2021

SP1102 Sosial klasse, makt og etnisitet

Læringsutbytte

 

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om betydningen sosiale forskjeller og kulturforskjeller har for oppvekst og opplæring 
 • har kunnskap om sosiale nettverk og hvilken betydning ulike sosiale nettverk har for et barns utvikling, oppvekst og læring
 • har kunnskap om kritiske filosofiske perspektiver knyttet til danning

Ferdigheter

Studenten

 • kan vurdere sammenhenger mellom læring og mestring i pedagogiske virksomheter og dens betydning for psykososial helse
 • kan drøfte anerkjennelse av mangfold som et prinsipp for inkludering
 • kan bruke aktuell forskningslitteratur til å belyse enklere sosialpedagogiske problemstillinger
 • kan reflektere over begrepene kulturelle forskjeller og flerkulturalitet opp mot aktuelle sosialpedagogiske problemstillinger
 • kan drøfte sentrale begreper innen livsmestring opp mot ulike psykososiale perspektiver for positiv oppvekst og utvikling

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i relevante etiske teorier

Innhold

 • Barns utvikling som sosial deltakelse
 • Velferd, velferdsstaten og oppvekstmiljø
 • Etiske teorier
 • Sosialisering
 • Sosial ulikhet
 • Sosial inkludering
 • Sosial utjevning
 • Normalitet og avvik
 • Makt
 • Kultur
 • Folkehelse
 • Helseadferd
 • Flerkulturalitet
 • Danning

Arbeids- og undervisningsformer

Det er 2 samlinger á 3 dager i løpet av emnet.

 • Seminar
 • Gruppearbeid
 • Muntlig presentasjon
 • Forelesning
 • Lek, musikk, drama og andre kreative og estetiske uttrykk
 • Selvstudium

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Individuell muntlig presentasjon i seminar av gitt oppgave.
 • Obligatorisk oppmøte på minst 1 dag per samling i tilknytning presentasjon

Eksamen

Muntlig gruppeeksamen med inntil fire studenter i hver gruppe. Eksamen vurderes med Bestått/Ikke bestått

Ved gruppeeksamen står alle deltagerne i gruppa til ansvar for alt innhold i presentasjonen.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.