Language: NOR | ENG
2020/2021

SP1101 Innføring i sosialpedagogiske perspektiver

Læringsutbytte

 

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om klassiske teorier om sosialisering
 • har kunnskap om moderne pedagogiske teorier
 • har kunnskap om moderne teorier knyttet til utvikling av identitet og selvverd
 • har kunnskap om helsefremmende perspektiver

Ferdigheter

Studenten

 • kan reflektere rundt sammenhenger mellom læring og sosialisering ved å sette disse inn i en større teoretisk og samfunnsmessig kontekst
 • har kunnskap om hvordan mennesker lærer og utvikler seg i samspill med andre og i institusjoner som barnehage og skole
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet
 • kan kommunisere muntlig og skriftlig i faglige sammenhenger og samarbeide med andre om faglige tema

Innhold

 • Sosialkonstruksjonistisk perspektiv
 • Sosialøkologisk teori om barn og ungdom
 • Sosialiseringsprosesser – individ – gruppe – etnisitet
 • Oppvekst
 • Teorier om selvet; Daniel Stern
 • Tilknytning
 • Konstruksjonistisk teori (Piaget)
 • Sosiokulturelle teorier (Vygotskij)
 • Etikk

Arbeids- og undervisningsformer

Det er 2 samlinger à 3 dager i løpet av emnet.

 • Seminar
 • Lek, musikk, drama og andre kreative og estetiske uttrykk
 • Gruppearbeid
 • Muntlig presentasjon av eget arbeid og gruppearbeid
 • Skriftlig arbeid
 • Forelesninger
 • Selvstudier

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • En skriftlig oppgave i gruppe på 2 studenter
 • Obligatorisk oppmøte på minst 1 dag per samling i tilknytning til gruppearbeid

Eksamen

Individuell skriftlig skoleeksamen på 6 timer, som vurderes med graderte karakterer fra A-F hvor E er laveste ståkarakter

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ingen