Language: NOR | ENG
2020/2021

KRE43010 Kreftsykepleiens fundament knyttet til funksjon og ansvarsområder

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper   

Kandidaten:

 • har spesialisert kunnskap om kreftsykepleierens funksjons- og ansvarsområder
 • har inngående kunnskap om pasient og pårørendes opplevelse og utfordringer som følge av kreftsykdom og gjennomgått behandling
 • har kunnskap om hvordan aldersperspektivet påvirker opplevelsen av å få kreft
 • har kunnskap om kreftfremkallende risikofaktorer og tiltak som fremmer helse og forebygger sykdom
 • har kunnskap om helhetlig rehabilitering samt flerfaglig og tverrfaglig samarbeid innen kreftomsorg
 • har kunnskap om sykdom og død i ulike kulturer og kontekst (hjemmedød)
 • har inngående kunnskap om fundament og rammer for personsentrert sykepleie
 • har inngående kunnskap om organisering av helse- og omsorgstilbudet til pasienter som har kreft
 • har kunnskap om sykepleievitenskapelige filosofi, begreper og teorier som utgjør et faglig grunnlag for kreftsykepleie
 • har innsikt i vitenskapelige metoder og kunnskap om kunnskapsbasert praksis 

Ferdigheter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Kandidaten:

 • kan reflektere over og arbeide med etiske problemstillinger/dilemmaer med relevans for kreftsykepleie
 • har kompetanse i kildesøk
 • kan planlegge, og gjennomføre selvstendig faglig teoretisk arbeid med relevans for kreftsykepleie og det kliniske felt
 • kan legge fram eget arbeid på en åpen og reflektert måte og gi konstruktive tilbakemeldinger på medstudenters faglige arbeid
 • kan gjennomføre undervisning og fremlegg med bakgrunn i pedagogiske prinsipper

Generell kompetanse  

Kandidaten:

 • kan integrere spesialisert kunnskap for å gjøre prioriteringer og ta beslutninger om personsentrert kreftsykepleie
 • kan reflektere over og begrunne vurderinger og handlinger i samsvar med forskning, erfaringer, pasienterfaringer samt etiske, juridiske og faglige retningslinjer, som styrer kreftsykepleieres yrkesutøvelse
 • reflekterer over hvordan rammefaktorer, offentlige føringer og organisering av kreftomsorgen påvirker omsorgen for kreftsyke innenfor forskjellige nivå av helsetjenesten

Innhold

Kreftsykepleiers kunnskapsgrunnlag, kompetanseområder og funksjons- og ansvarsområder:

 • Personsentrert tilnærming
 • Etiske og juridiske retningslinjer
 • Kommunikasjon og psykologiske emner
 • Pasienter med kreft - Pasientens og pårørendes opplevelse relatert til kreftsykdom
 • Aldersperspektivet betydning  
 • Forebygging av kreft, helsefremmende tiltak og helhetlig rehabilitering
 • Fagutvikling, pedagogikk og ledelse i kreftsykepleie
 • Tverrfaglig og flerfaglig samarbeid og nettverksarbeid
 • Prioriteringer, rammeverk, offentlige føringer og organisering av helse- og omsorgstilbudet til pasienter som har kreft

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen er organisert i samlinger over to semestre. Mellom samlingene er det lagt opp til selvstudier og arbeid med mappeoppgaver. Arbeids- og undervisningsformer inkluderer:

 • Forelesning
 • Gruppearbeid
 • Oppgaveseminarer
 • Veiledning
 • Selvstudium
 • Arbeid i Høgskolens digitale læringsplattform

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 1. Fremmøte på alle veiledningsseminar med fremlegg
 2. Deltagelse på minst 80% av samlingene

Eksamen

Mappevurdering med arbeidsmappe som består av to oppgaver. Oppgavene besvares i grupper på 3-4 studenter. En oppgave fra arbeidsmappen trekkes for sensurering. Det oppgis to uker før innlevering hvilken oppgave som er trukket for sensur. Frem til innlevering kan oppgavene forbedres individuelt. Mappen vurderes individuelt med graderte bokstavkarakter A-F, der E er laveste ståkarakter.