2019/2020

TEK1007/1 Personportrettering (enkamera teknikk)

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:    

Kunnskap 

Studenten 

 • Har kunnskap om arbeid i de ulike fasene av en dokumentarproduksjon
 • Har kunnskap om de ulike rollene involvert i en dokumentarproduksjon
 • Har kjennskap til arbeidsflyt i en dokumentarproduksjon
 • Har kunnskap om HMS i opptakssituasjon
 • Har kjennskap til ulike dokumentariske personportretter

 

Ferdigheter  

Studenten 

 • Kan i samarbeid med øvrige deltakere i et kreativt team utarbeide og kommunisere et visuelt konsept
 • Kan planlegge for og ivareta sikkerheten under ulike opptakssituasjoner
 • Kan bidra til produksjon og ferdigstilling av en dokumentarfilm av 7-10 minutters varighet, med ansvar for enten foto, lyd, klipp eller postproduksjon

 

Generell kompetanse  

Studenten 

 • Kan samarbeide med andre studenter, og justere eget arbeid etter tilbakemelding og veiledning 

Innhold

I dette emnet skal studentene i samarbeid med studenter fra TV- og dokumentarregi og TV-ledelse produsere en film av 7-10 minutters varighet. Filmen skal skildre en karakter, uten bruk av voice-over eller kommentar.

Studentene i TV- og dokumentarproduksjon skal gå inn i en bestemt fagfunksjon (foto, lyd, klipp eller postproduksjon) og gjennomføre oppgaver i forarbeid, under opptak og i etterarbeidsfasen.   

Arbeids- og undervisningsformer

 • forelesning
 • visninger  
 • prosjektarbeid i team
 • filmproduksjon 
 • screening og evaluering    

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Deltakelse i fellesundervisning (inkludert screening) og veiledning
 • Innlevering av redigerte versjoner i forkant av felles screening/evaluering

Eksamen

 

(1)     Innlevering av ferdigstilt produksjon, etter nærmere angitt format

(2)     Individuell skriftlig hjemmeeksamen, bestående av produksjonsrapport etter nærmere angitt format, samt refleksjonsdel på cirka 4 sider

 

Det forutsettes at alle deleksamener er bestått for at emnet skal vurderes til bestått.

 

Karaktersystem: Prestasjonen vurderes til bestått/ikke bestått