Language: NOR | ENG
2019/2020

NA1173002 Begynneropplæringen i naturfag

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studetnen oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap:
Studenten

 • kan gjennomføre begynneropplæring i naturfag og tilrettelegge for overgangen fra barnehage til skole og fra barnetrinn til ungdomstrinn
 • har kunnskap om evolusjon og genetisk variasjon, og kan legge grunnlaget for elevers forståelse av evolusjonsteorien på barnetrinnet
 • har kunnskap om hvordan å undervise elever på barnetrinnet om økologi og bærekraftig utvikling gjennom tverrfaglig undervisning og bruk av varierte læringsarenaer inne og ute
 • har kunnskap om systemer i menneskekroppen, som grunnlag for undervisning om helse og livsstil for de yngste elevene og elever i begynnende pubertet, sett i lys av livsmestring
 • har kunnskap om hvordan sentrale systemer som organsystem, økosystem og solsystemet kan introduseres for elever på barnetrinnet ved å vise hvordan bestanddeler i systemet henger sammen
 • har kunnskaper om praktisk og variert undervisning av de yngste elevene som gir forståelse av bølger, lyd og lys

Ferdigheter:
Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og reflektere over egen naturfagundervisning på barnetrinnet forankret i forskning, teori og praksis og med spesielt vekt på begynneropplæring, integrasjon av alle grunnleggende ferdigheter, bruk av modeller, dialogisk undervisning og utforskende arbeidsmåter
 • kan gjennomføre målinger inne og ute med bruk av relevant utstyr og vurdere nødvendige sikkerhetstiltak
 • kan vurdere de yngste elevenes læring i faget som grunnlag for tilrettelegging av undervisning og tilpasset opplæring
 • kan gjennomføre tverrfaglig undervisning på barnetrinnet i teknologi og design og knytte teknologi til relevante tema i naturfag (lys)

Generell kompetanse:
Studenten

 • har innsikt i naturfagets betydning som allmenndannende fag og naturvitenskapens metoder og tenkemåter ved å fokusere på undring og utforskende arbeidsmåter
 • kan analysere og bruke gjeldende læreplan for barnetrinnet som utgangpunkt for naturfagundervisning
 • kan drøfte egen rolle, praksis og utviklingsmuligheter som naturfaglærer

Innhold

Begynneropplæring i astronomi, fysikk og teknologi:

 • Lys i begynneropplæringen. Farger, refleksjon, brytning, total indre refleksjon, optikk, lysets dobbeltnatur, hverdagsforestillinger om lys
 • Tverrfaglig teknologi og design i begynneropplæringen. Begrunnelser for teknologi og design i skolen.
 • Undervisning om solsystemet på barnetrinnet. Verdensbilder i ulike kulturer og tidsepoker. Modeller og animasjoner, jord-sol-måle, månefaser, formørkelse, variasjon i daglengde og årstider på jorda.
 • Undervisning om lyd på barnetrinnet
 • Undervisning om bølger i begynneropplæringen.  Bølgelengde, frekvens, periode, amplitude, tvers- og langsbølge.

Biologi:

 • Naturlige og menneskeskapte faktorer som former populasjoner, biotoper og økosystemer
 • Kretsløp, nedbrytning og kompostering som grunnlag for begynnende økologiforståelse
 • Bygning, formering og tilpasning hos utvalgte organismegrupper i økosystemer som er aktuelle å arbeide med på småskoletrinnet
 • Miljøforhold og arter i noen naturtyper velegnet for ekskursjoner på småskoletrinnet
 • Prinsipper for å forså fordøyelses-, sirkulasjon- og respirasjonssystemet samt samspillet mellom skjelett og muskler
 • Nervesystemet inkludert syn, hørsel og bruk av modeller i undervisningen
 • Kroppens utvikling, pubertet og seksualitet
 • Helse og kroppens forsvar mot sykdom relevant for barnetrinnet

Naturfagdidaktikk:

 • Begynneropplæring i naturfag
 • Læreplananalyse
 • Planlegging, gjennomføring og refleksjon over egen naturfagundervisning i begynneropplæringen
 • Overgangen barnehage-barneskole
 • Vurdering og tilpasset opplæring
 • Forståelse for og holdninger til bærekraftig utvikling
 • Dialogisk undervisning med vekt på elevers muntlige ferdigheter
 • Yrkesetiske problemstillinger knyttet til pubertet og seksualitet
 • Det flerkulturelle klasserommet og det naturvitenskaplige språket
 • Utforskende arbeid ute og inne, begrepsutvikling og grunnleggende ferdigheter
  (Forskerføtter – leserøtter)
 • Planleggingskompetanse for undervisning i økosystemer relevante for småskoletrinnet
 • Systembegrepet i naturfagundervisningen (system, form og funksjon)

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet vil veksle mellom fysiske samlinger, nettstøttede læringsaktiviteter og individuelt studiearbeid.

samlingene vil det være lærerledet undervisning med aktiv studentdeltagelse i praktisk arbeid og diskusjoner. Undervisningen vil foregå både inne og ute på campus, og på egnede ekskursjonssteder.

Mellom samlingene vil det foregå nettstøttede læringsaktiviteter, og dette kan være å delta i diskusjonsforum, se videofilmer, arbeide med individuelle og gruppebaserte oppgaver og å dele kunnskaper i eget lærerkollegium.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Minst 80 % frammøte til undervisning
 • Inntil 5 arbeidskrav som vil fremgå av undervisningsplanen. Hvert arbeidskrav tar opp både fagdidaktiske og naturfaglige temaer. Minst ett av arbeidene krever at studenten deler kunnskap i eget kollegium
 • Deltagelse på nettstøttede læringsaktiviteter på e-læringsplattformen Canvas

Eksamen

Individuell muntlig eksamen.

Prestasjonen vurderes med gradert bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ingen