Language: NOR | ENG
2019/2020

NA1173001 Kjerneelementer i naturfag på mellomtrinnet

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap
Studenten

 • har kunnskap om bruk av partikkelmodellen for å konkretisere oppbyggingen av kjente stoffer for å forklarer fysiske og kjemiske endringer og fenomener i dagligliv og i naturen
 • har kunnskap om progresjon i læring av sentrale begreper som energibevaring, energioverføring, og energikvalitet gjennom å knytte disse til ulike områder av naturfaget
 • har kunnskap om mekanikk og elektrisitet som grunnlag for elevers forståelse av kraftbegrepet
 • har kunnskap om cellens oppbygning som grunnlag for elever forståelse av grunnleggende livsprosesser
 • har kunnskap om biologisk mangfold gjennom artskunnskap, klassifikasjon og evolusjon, og kan anvende dette til å gi elever på mellomtrinnet begynnende forståelse for økologi og bærekraftig utvikling
 • har forskningsbasert kunnskap om elevers læring i naturfag og hvordan legge til rette for begrepsdannelse og utvikling av naturfaglig språk på mellomtrinnet
 • har kunnskap om progresjon i læring av kjerneelementer i naturfag (systemer, atom- og molekylteorien for stoffer, krefter og energi, celleteorien)

Ferdigheter
Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og reflektere over egen naturfagundervisning på mellomtrinnet forankret i forskning, teori og praksis med vekt på utforskende arbeidsmåter, integrasjon av grunnleggende ferdigheter, bruk av modeller og dialogisk undervisning
 • kan gjennomføre aktiviteter og målinger inne og ute med relevant utstyr, vurdere nødvendig sikkerhetstiltak og gjøre enkle beregninger med og uten digitale verktøy
 • kan planlegge og reflektere over tverrfaglig undervisning på mellomtrinnet (eks. i teknologi og design og biologisk mangfold i et bærekraftperspektiv)

Generell kompetanse
Studenten

 • har innsikt i naturfagets betydning som allmenndannende fag og naturvitenskapens metoder og tenkemåter med vekt på undring og utforskning
 • kan analysere og bruke gjeldende læreplan for mellomtrinnet som utgangspunkt for naturfagundervisning
 • kan drøfte egen rolle, praksis og utviklingsmuligheter som naturfaglærer

Innhold

Kjerneelementer i fysikk og kjemi:

 • Atom- og molekylteorien for stoffer (partikkelmodellen) som kjerneelement
 • Atomer, molekyler, ioner og bindingene mellom dem. Periodesystemet. Gasser, væsker og faste stoffer. Trykk og temperatur. Undervisning om fysiske og kjemiske endringer av stoffer på mellomtrinnet.
 • Energi som kjerneelement. Energibevaring, energiformer, energikjeder og energikvalitet
 • Kraftbegrepet og Newtons lover. Gravitasjon og elektriske krefter. Mekaniske systemer og elektriske krefter på mellomtrinnet. Tverrfaglig teknologi og design på mellomtrinnet. Systemtenkning i teknologi og design. Nøkkelelementer i teknologi- og designprosjekter
 • Sammenhengen mellom kjerneelementene partikkelmodellen, kraft- og energibegrepet

Kjerneelementer i Biologi:

 • Utvikling av celleteorien og celleteorien som kjerneelement
 • Tilpasninger hos utvalgte organismetyper som grunnlag for forståelse av biologisk klassifikasjon og evolusjon som kjerneelement
 • Biologisk mangfold og grunnleggende økologiske begreper relevant for mellomtrinnet. Bærekraft perspektivet.
 • Fotosyntese og celleånding i et økologisk perspektiv
 • Miljøforhold og arter i noen naturtyper velegnet for ekskursjoner på mellomtrinnet

Naturfagdidaktikk:

 • Begrunnelse for naturfag som skolefag
 • Læreplananalyse
 • Planlegging, gjennomføring og refleksjon over egen naturfagundervisning på mellomtrinnet
 • Planlegging av ekskursjoner
 • Hvordan barn lærer naturfag
 • Læringsprogresjoner i kjerneelementer
 • Bruk av modeller i naturfagundervisningen
 • Drama som læringsform
 • Dialogisk undervisning (klasseledelse og lederrollen)
 • Utforskende arbeidsmåter, begrepsutvikling og grunnleggende ferdigheter
  (Forskerføtter – leserøtter)
 • Måling og bruk av digitale verktøy

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet vil veksle mellom fysiske samlinger, nettstøttede læringsaktiviteter og individuelt studiearbeid.

samlingene vil det være lærerledet undervisning med aktiv studentdeltagelse i praktisk arbeid og diskusjoner. Undervisningen vil foregå både inne og ute på campus, og på egnede ekskursjonssteder.

Mellom samlingene vil det foregå nettstøttede læringsaktiviteter, og dette kan være å delta i diskusjonsforum, se videofilmer, arbeide med individuelle og gruppebaserte oppgaver og dele kunnskaper i eget lærerkollegium.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Minst 80% frammøte til undervisning
 • Inntil fem arbeidskrav som presiseres nærmere i gjeldende undervisningsplan. Hvert arbeidskrav tar opp både fagdidaktiske og naturfaglige temaer. Minst ett av arbeidene krever at studenten deler kunnskap i eget kollegium
 • Deltagelse på nettstøttede læringsaktiviteter på e-læringsplattformen Canvas

Eksamen

Individuell skriftlig fem timers skoleeksamen.

Eksamen vurderes med gradert bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste karakter.

 

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ingen