Language: NOR | ENG
2019/2020

UTM2220 Fiskeforvaltning

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

 Kunnskaper:

 Studenten

 • har kunnskap om de viktigste spørsmål og utfordringer innen norsk forvaltning av ferskvannsfisk og ferskvannsfiskenes habitat
 • har god kunnskap om norsk forvaltning av ferskvannsfisk med fokus både på biologisk mangfold og fisketilbudet for fiskerettshavere og allmennheten

 Ferdigheter:

 Studenten

 • kan identifisere bakgrunn og årsaker til endringer eller problemer for fiskeressurser i ferskvann, og på den bakgrunn kunne foreslå alternative forvaltningsopplegg som ivaretar langsiktige mål for bruk og vern av ressursene

 Generell kompetanse:

 Studenten

 • har en faglig innsikt som gjør vedkommende i stand til å se og forstå samspillet mellom økologiske forhold og ulik og konkurrerende bruk av vassdragene, og hvilke konsekvenser dette for den utøvende forvaltning av fiskeressursene i ferskvann

Innhold

 • Ferskvannsfisket i Norge og forvaltningsutfordringene
 • Lovverk og den offentlige forvaltningen av ferskvannsfisket
 • Andre forvaltningsaktører og deres roller
 • Utsetting av fisk
 • Tynningstiltak i fiskebestander
 • Fysisk tilrettelegging for fiske
 • Fiskereguleringer
 • Generelle prinsipper for drift av fiskebestander
 • Forvaltning av anadrome laksefiskbestander
 • Fisketurisme
 • Miljøinngrep og avbøtende tiltak

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Korte studentforelesninger basert på valgte / tildelte fordypningstemaer

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Gjennomført en kort forelesning knyttet til valgt fordypningstema

Eksamen

 • Skriftlig individuelle oppgave (40 %)
 • Muntlig, individuell eksamen (60 %)

Vurderes etter karakterskalaen A-F, der E er laveste ståkarakter.

Det forutsettes at alle deleksamener er bestått for at emnet skal vurderes som bestått.