Language: NOR | ENG
2019/2020

UTM1150 Kommunikasjon

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Emnet skal gi studentene kunnskaper og ferdigheter innen

-  ulike former for kommunikasjon

-  evne til å vurdere hvilken kommunikasjonsform som er å foretrekke og bruke i ulike situasjoner

-  hvordan ulike målgrupper krever ulike former for kommunikasjon

-  hvordan kommunikasjon som verktøy både kan virke konfliktdempende, men også konfliktøkende

-  kjenne til ulike konfliktområder innen naturforvaltningen og hvordan slike konflikter oppstår

-  ha kjennskap til ulike teorier innen kommunikasjon

 

 Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

 

Studenten

 • har bred kunnskap om hva ulike typer kommunikasjon er
 • har god innsikt i ulike teorier i hvordan kommunikasjon fungerer
 • kan gjenkjenne og analysere konfliktområder innen naturforvaltning, innenfor skogbruk, og andre interesseområder der det oppstår konflikter

 

 

Ferdigheter:

Studenten

 • skal ha en god forståelse for kommunikasjon som verktøy
 • skal kunne presentere fagstoff tilrettelagt ulike målgrupper
 • kunne vurdere mulige tiltak for å forhindre at konflikter oppstår unødvendig, og vurdere tiltak som kan bedre kommunikasjonen der det allerede er oppstått konflikter

 

Generell kompetanse:

Studenten

 • gjøre bevisste valg i bruk av ulike kommunikasjonsteknikker
 • gjenkjenner konflikter og kan vurdere hvordan disse kan håndteres

Innhold

 • kommunikasjonsteorier og begrep
 • kommunikasjonsteknikk
 • kommunikasjon i forvaltning og skognæring
 • konflikthåndtering
 • hvordan oppstår konflikter
 • verdigrunnlag for ulike holdninger
 • gjenkjenne fake news
 • tillitsbygging til forskningen
 • kommunisere forskningsresultater

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, oppgaver og presentasjoner

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Muntlig presentasjonsoppgave
 • skriftlig oppgave

Eksamen

 • Presentasjon av oppgave i grupper (40%)
 • Individuell skriftlig eksamen (60%)

Vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Det forutsettes at alle deleksamener er bestått for at emnet skal vurderes til bestått.