2019/2020

UTM1130 Jordøkologi, klima og økosystemtjenester

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

Studenten

 • har en grunnleggende forståelse for sammensetningen av jord og jorddannelse
 • har god kunnskap til jordøkologi og jordorganismer og sammenhengen mellom overjordiske og underjordiske prosesser.
 • har forståelse av både kjemiske, fysiske og økologiske faktorer som påvirker klima og klimaforandringer.
 • har kunnskap til økosystemtjenester og hvordan disse kan benyttes i naturforvaltningsarbeid

Ferdigheter:

Studenten

 • kan anvende sin kunnskap til å estimere jordkvalitet og hvordan den kan forbedres
 • har kompetanse til å lese og evaluere informasjon om klima og klimaforandringer
 • ha kompetanse til å analysere hvordan forskjellig naturbruk og naturforvaltning kan påvirke diverse økosystemtjenester

Generell kompetanse:

Studenten

 • har innsikt i sammenhengen mellom naturbruk og naturforvaltning og deres påvirkning på jordøkologi, klima og diverse økosystemtjenester

Innhold

 • Grunnleggende jordlære; dannelse av jordsmonn og jordsmonndannende prosesser og jord som del av økosystemet
 • Jordøkologi; jordorganismer; jord som del av økosystemet, mykorrhiza
 • Klima og klimaforandringer;
 • Klima og økosystemer; effekt av fysiske og kjemiske prosesser
 • Økosystemtjenester; begrep, kategorier og forvaltning

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, gruppearbeid, innleveringsoppgaver, studentpresentasjoner og utferd

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Innlevering av 2 av individuelle oppgaver
 • deltagelse i gruppearbeid og utferd

Eksamen

4 timers skriftlig individuell eksamen

Vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.