Language: NOR | ENG
2019/2020

SKO1101 Skognæringen i Norge

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

Studenten

 • har bred kunnskap om skognæringen i Norge
 • har kunnskap om skognæringens egenart og plass i samfunnet der treressursen forvaltes som en fornybar ressurs
 • kjenner til rammebetingelsene for skognæringen
 • har grunnleggende kunnskaper om verdikjeden i skognæringen

Ferdigheter:

 • kan anvende skogfaglig terminologi for å kunne kommunisere med skognæringens aktører
 • kan bidra til forvaltning av en skogeiendom
 • kan planlegge en skogsdrift
 • beherske relevant faglig verktøy for innsamling av skogfaglige data

Generell kompetanse:

 • har innsikt i skognæringen i Norge og kan formidle de grunnleggende prinsippene for en bærekraftig forvaltning av en skogeiendom

Innhold

 • skoglig terminologi
 • historisk bruk av skogarealene
 • skogens ressursgrunnlag
 • dagens utnyttelse av skogressursene
 • rammebetingelser i skognæringen
 • aktører innen skognæringen
 • verdikjeden i skognæringen
 • planlegge en skogsdrift
 • virkesomsetning
 • skognæringens logistikk

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, feltøvinger, gruppearbeid

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Godkjente øvingsrapporter

Eksamen

 • Muntlig individuell eksamen (70%)
 • Individuell skriftlig rapport (30%). Denne presenteres muntlig og presentasjonen danner grunnlag for karakterfastsettelsen

Vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Det forutsettes at alle deleksamener er bestått for at emnet skal vurderes til bestått.