Language: NOR | ENG
2019/2020

UTM2260 Bærekraftig næringsutvikling og innovasjon

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

Studenten

 • har bred kunnskap om de markedsmessige aspekter innen næringsutvikling.
 • har kunnskap om sentrale begreper innen utviklingsarbeid og forretningsdrift.
 • har kunnskap om ressursutvikling, innovasjon og prosjektbasert arbeid.

Ferdigheter:

Studenten

 • kan identifisere forretningspotensiale innen naturbasert næring.
 • kan utarbeide, vurdere og utvikle en forretningside.

Generell kompetanse:

Studenten

 • har innsikt i ulike utviklingsmetoder for innovasjon og prosjektledelse og med bakgrunn i disse utvikle nye produkter og tjenester.

Innhold

 • Innføring i markedskunnskap, produktutvikling, markedsføring.
 • Forretningsplan og bærekraftige forretningsmodeller
 • Business case utvikling og prosjektledelse
 • Prosjektledelse
 • Innovasjon og innovasjonsledelse

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesning, gruppearbeid, innleveringsoppgaver.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Individuelle oppgaver
 • Gruppearbeid med noen innleveringsoppgaver

Eksamen

Muntlig individuell eksamen

Vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.