Language: NOR | ENG
2019/2020

UTM1100 Biologi

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har en generell forståelse av biokjemi, med kunnskap om atomer og grunnstoff, kjemiske bindinger og de mest kjente kjemiske forbindelser, reaksjoner og prosesser (som celleånding og fotosyntese).
 • har en generell forståelse av cellers oppbygning og funksjon.
 • har en generell forståelse av moderne genetikk, inkludert DNAs egenskaper og funksjon, celledeling og genuttrykk, og kan vise til anvendelse av genetikk i det moderne samfunn, eksempelvis i forvaltning og forskning
 • er oppmerksom på mangfoldet og kjenner til flere viktige samspill mellom makroorganismer og mikroorganismer.
 • har en generell forståelse av evolusjonære prosesser og den evolusjonære utviklingen av levende organismer, og hvilke forutsetninger og mekanismer som skal til for evolusjon.
 • har en generell forståelse av planters og dyrs oppbygning og fysiologi

Ferdigheter

Studenten

 • kan gjøre rede for og ha innsikt i ulike retninger innen biologifaget og beherske grunnleggende biologisk fagspråk og begreper.
 • kan forklare hvordan en art er definert og hvordan artene er organisert i taksonomiske system.
 • kan redegjøre for hvordan evolusjon fungerer.
 • kan reflektere hvorfor ulike type organismer har ulike organsystemer.
 • kan reflektere over variasjon innenfor og mellom populasjoner og forklare hva det betyr for arten.

 Generell kompetanse

Studenten

 • har tilstrekkelig kompetanse innen biokjemi, cellebiologi, genetikk, evolusjon og fysiologi for å studere videre innen viltøkologi, skog-, fisk- og viltforvaltning.
 • kan anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger innen fagområdet.

Innhold

 • Biokjemi
 • Cellebiologi
 • Genetikk
 • Evolusjonsbiologi
 • Mikrobiologi
 • Dyrefysiologi
 • Plantefysiologi

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, gruppearbeid, laboratorieøvelser, studentpresentasjoner

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Studentpresentasjon
 • Gruppeoppgaver

Eksamen

Fire timers skriftlig individuell eksamen

Vurderes med graderte bokstaver fra A-F, der E er laveste ståkarakter