Language: NOR | ENG
2019/2020

UTM1160 Ressurs- og miljøøkonomi

Læringsutbytte

Emnet tar for seg grunnleggende ressursøkonomi, med fokus på fornybare ressurser, og miljøøkonomi. Målet er at studentene skal få forståelse for hvordan ressurser kan forvaltes optimalt, og hvordan eksternaliteter (f.eks. utslipp og skader på miljø) best kan håndteres økonomisk sett.
Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

Studenten

 • Har innsikt i grunnleggende konsepter i ressursøkonomi, spesielt knyttet til fornybare ressurser, samt miljøøkonomi
 • Har kunnskaper om økosystemtjenester og ulike verdier fra natur, spesielt knyttet til skog- og utmarksressurser
 • Forstår hvordan tilbud, etterspørsel og balanse i markeder skapes, og hvordan det påvirkes av virkemidler
 • Forstår forskjeller mellom privatøkonomisk og samfunnsøkonomisk optimalitet som følge av eksternaliteter, og hvordan virkemidler best kan designes for å minske slike forskjeller

Ferdigheter:

Studenten

 • kan forklare og vise grafisk hvordan tilbud, etterspørsel og balanse dannes i et marked
 • kan forklare og vise grafisk hvordan ulike virkemidler påvirker tilbud, etterspørsel og balanse i et marked, og hva som er optimale type og nivå av virkemidler
 • kan forstå nominell og reell rente, samt gjøre vurderinger av kostnader og nytte over tid
 • kan forklare ulike verdibegreper knyttet til naturressurser, og hvordan disse kan måles eller vurderes

Generell kompetanse:

Studenten

 • Forstår formålet med økonomiske analyser i avveininger mellom ulike bruksalternativer
 • Har innsikt i effekter av tiltak og virkemidler på bruk av naturressurser og fordeling av goder
 • Kan diskutere og drøfte disse temaene skriftlig og muntlig
 • Kan følge og forstå argumentasjonen knyttet til diskusjon om bruk av naturressurser i den offentlige debatt, og være kritisk til denne

Innhold

Grunnleggende konsepter i miljø- og ressursøkonomi gjennomgås, sammen med mikroøkonomi. Videre skal studentene få innsikt i hvordan forskjellige politiske virkemidler fungerer, og hvordan de virker inn på målet og eventuelt bieffekter. Konseptet om fordelingseffekter vil også bli gjennomgått. Videre vil studentene få forståelse for ulike typer verdier som er relevante i ressurs- og miljøøkonomi (f.eks. bruksverdi, egenverdi, opsjonsverdi, alternativverdi), samt konseptet økosystemtjenester. Studentene vil arbeide med case-studier knyttet til skog- og utmarksressurser, og få økt forståelse for hvorfor konflikter knyttet til ulike bruksalternativer av natur oppstår, og hvordan økonomiske analyser kan bidra til å belyse alternativene. Eksempler vil også kunne tas fra den offentlige debatt om bruk av naturressurser.

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Gruppearbeid (diskusjonsgrupper)

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Rapporter i gruppe og/eller individuelt som skal leveres inn og presenteres
 • Deltakelse i diskusjoner / grupper
 • Innlevering av oppgaver

Eksamen

 • Rapporter (30%)
 • Individuell skriftlig eksamen - 3 timer (70%)

Det forutsettes at alle deleksamener er bestått for at emnet skal vurderes til bestått.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.