Language: NOR | ENG
2019/2020

29LSGF1510-1 Lese- og skriveutvikling i ulike fag

Læringsutbytte

En student med fullførte kvalifikasjoner skal ha følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap:

Kandidaten

 • har kunnskap om lesing og skriving for ulike formål
 • har kunnskap om funksjonell lese- og skrivekyndighet og hva det innebærer i kunnskapssamfunnet
 • har kunnskap om språklig kommunikasjon i grunnskolens fag i ulike medier

Ferdigheter:

Kandidaten

 • kan planlegge og organisere lese- og skriveaktiviteter på papir og skjerm i de ulike fagene
 • kan motivere elevene i læringsprosesser i de ulike fagene
 • kan veilede elevene i arbeid med tekst i ulike medier som er tilpasset elevenes forutsetninger

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • kan bidra til skolens utvikling og praksis når det gjelder lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 

Innhold

 • Lese- og skrivekyndighet i et sosiokulturelt perspektiv.
 • Lesing og skriving for ulike formål på papir og skjerm, i og på tvers av fag.
 • Lesestrategier og skrivestrategier og utvikling av leseforståelse og skrivekompetanse i skolens fag.

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er nettbasert med to samlinger over to dager. Den nettbaserte delen av studiet er den mest omfattende med bruk av høgskolens studiestøttestysem. En relativt stor del av undervisningsressursene brukes til veiledning på nett, individuelt og i grupper. Et utvalg av faglige ressurser og noen videoforelesninger legges ut på nett. Det legges opp til at studentene skal gi hverandre respons og diskutere på samlinger og på nett.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Deltagelse på alle samlinger
 • Fire individuelle skriftlige fagtekster knyttet til arbeid i egen klasse/på egen skole
 • Ett refleksjonsskriv til hver av fagtekstene
 • Ett arbeidskrav i gruppe knyttet til utprøving av digitale verktøy i egen klasse/på egen skole
 • Deltakelse i gruppevise nettseminar etter nærmere avtale 

Eksamen

Eksamen består av to individuelle skriftlige fagtekster, valgt ut blant de obligatoriske fagtekstene. Disse leveres i en mappe. Spesifisering av kravene til mappen gis i eget dokument.

Det gis en samlet karakter for mappen. Denne vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.