Language: NOR | ENG
2019/2020

29LSGF1510-2 Organisering og tilrettelegging av lese- og skriveaktiviteter i de ulike fagene

Læringsutbytte

En student med fullførte kvalifikasjoner skal ha følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap:

Kandidaten

 • har kunnskap om egnede tekster og tekstutvalg på papir og skjerm som utgangspunkt for lese- og skriveaktiviteter i de ulike fagene og kjennskap til ulike tekstnormer i ulike fag
 • har innsikt i metoder, arbeidsmåter og modelltekster der elevene skal lese og skrive for å lære  
 • har kunnskap om barn og unges lese- og skriveinteresser og motivasjon for lesing og skriving i et kjønnsperspektiv
 • har kunnskap om sammenhenger mellom lesing og skriving og muntlig bruk av språket
 • har innsikt i lese- og skrivevansker og lesing og skriving på andrespråket

Ferdigheter:

Kandidaten

 • kan planlegge og evaluere undervisning med utgangspunkt i relevante kompetansemål i de ulike fagene i læreplanen
 • kan bruke kartlegging og vurdering av elevenes lese- og skrivekompetanse i planlegging og gjennomføring av tilpasset undervisning i ulike fag
 • kan kartlegge elevenes lesepreferanser og bruke denne informasjonen for å motivere til lesing og skriving i fagene
 • kan vurdere ulike modeller for planlegging og organisering av lese- og skriveaktiviteter i fagene

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • har innsikt i hvordan lesestimulering og systematisk arbeid med tekster i ulike sjangre kan bidra til tolkingskompetanse og styrking av grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving i grunnskolens fag
 • har innsikt i og kunnskap om hva det vil si å være lese- og skrivelærer i alle fag

Innhold

 • Tekstutvalg og leseveiledning for elever i ulike fag, på ulike lesenivåer og på ulike alderstrinn
 • Sammenheng mellom muntlig kompetanse, ordforråd og lesing og skriving
 • Ulike modeller for planlegging og organisering av lesing og skriving i ulike fag tilpasset elever med ulike forutsetninger
 • Erfaring med FoU-arbeid for å styrke egen kompetanse som lese- og skrivelærer i ulike fag
 • Lesing og skriving i ulike fag for elever med lese- og skrivevansker og for elever med norsk som andrespråk

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er nettbasert med to samlinger over to dager. Den nettbaserte delen av studiet er den mest omfattende med bruk av høgskolens studiestøttestysem. En relativt stor del av undervisningsressursene brukes til veiledning på nett, individuelt og i grupper. Et utvalg av faglige ressurser og noen videoforelesninger legges ut på nett. Det legges opp til at studentene skal gi hverandre respons og diskutere på samlinger og på nett. Sentralt i dette emnet er et individuelt prosjekt der studentene får erfaring med å fordype seg i et selvvalgt tema gjennom å planlegge og gjennomføre et FoU-prosjekt i egen klasse/på egen skole. 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Deltagelse på alle samlinger.
 • En fagtekst i form av en prosjektbeskrivelse knyttet til det praksisorienterte FoU-prosjektet.
 • To fagtekster i form av rapportutkast som begge er del av arbeidsprosessen med det praksisorienterte FoU-prosjektet.
 • Muntlig presentasjon av det praksisorienterte FoU-prosjektet for medstudenter.
 • Deltakelse i gruppevise nettseminar etter nærmere beskrivelse i semesterplanen.

Eksamen

Eksamen består av en individuell skriftlig rapport på ca. 4000 ord knyttet til det praksisorienterte FoU-prosjektet i egen klasse/på egen skole. Spesifisering av kravene til rapporten vil bli gitt i et eget dokument. Rapporten vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A - F, der E er laveste ståkarakter.