Language: NOR | ENG
2019/2020

2LSSOFSE19 Lese-, skrive- og språkopplæring for flerspråklige elever

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte i form av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

 • Kunne gi faglig funderte analyser av læreplaner og læremidler for elever som har norsk som andrespråk
 • Kunne legge fram begrunnede undervisningsopplegg for muntligopplæring for elever med norsk som andrespråk, inkludert opplegg for utvikling av ord- og begrepsforråd
 • Kunne vurdere tekster til bruk i leseopplæring for elever med norsk som andrespråk og gjøre rede for konkrete undervisningsopplegg
 • Kunne presentere begrunnede opplegg for skriveopplæring for elever som har norsk som andrespråk og vise evne til hensiktsmessig tilbakemelding til elever i ulike faser av skriveprosesser
 • Kunne analysere og kritisk vurdere tester og kartleggingsprøver beregnet på elever med norsk som andrespråk
 • Kunne bidra til å utvikle samarbeid om andrespråksopplæring og morsmålsopplæring
 • Kunne bidra til utvikling av kunnskaps- og erfaringsbasert undervisning, muntlig og skriftlig, av elever med norsk andrespråk
 • Kunne benytte IKT-verktøy på hensiktsmessige måter i undervisning av elever med norsk som andrespråk

 

Innhold

 • Undervisningshistorikk, læreplaner og læremidler
 • Utvikling av produktive og reseptive muntlige ferdigheter
 • Utvikling av språklig bevissthet i en flerspråklig kontekst
 • Lesing og leseopplæring for elever med norsk som andrespråk
 • Skriving og skriveopplæring for elever med norsk som andrespråk
 • Testing og kartlegging av språkferdigheter
 • Andrespråkspedagogiske perspektiver i forskjellige fag
 • Sammenheng mellom morsmålsopplæring og andrespråkslæring

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen går over ett semester og er i stor grad nettbasert med bruk av høgskolens studiestøttestysem. Ett nettseminar tematiserer pedagogisk bruk av IKT overfor minoritetsspråklige elever. I tillegg er det to samlinger over to dager hver med obligatorisk frammøte.
En viktig del av studiet er et prosjekt i form av et praksisorientert utviklingsarbeid som prøver ut ny faglig og fagdidaktisk kunnskap i eget klasserom / på egen skole. Prosjektet bør involvere kollegiet på egen arbeidsplass slik at kunnskapsdeling finner sted. Studentene får individuell veiledning til prosjektet, og rapport fra prosjektet utgjør eksamen i emnet. Veiledning vil i hovedsak foregå på nettet.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Deltagelse på alle samlinger
 • Deltagelse på alle nettseminarer
 • En fagtekst i form av en prosjektbeskrivelse knyttet til det praksisorienterte utviklingsarbeidet

Eksamen

Den avsluttende vurderingen i emnet er en skriftlig rapport knyttet til det praksisorienterte utviklingsarbeidet og en justerende muntlig eksamen. Spesifisering av kravene til rapporten vil bli gitt i undervisningsplanen.
Det gis en karakter på den skriftlige rapporten etter vanlig karakterskala A-F, der A er beste karakter, E er laveste ståkarakter, og F er ikke bestått.

Grunnet koronasituasjonen er justerende muntlig eksamen endret til digital muntlig eksamen som teller 40 % av samlet karakter for vårsemesteret 2020.