Language: NOR | ENG
2019/2020

2SPUTVFSP19 Språk og språkutvikling i et flerspråklig perspektiv

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte i form av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

 • Ha gode kunnskaper om førstespråk/morsmål, andrespråk og to- og flerspråklighet
 • Kunne beskrive og analysere norsk språk i språktypologisk perspektiv
 • Kunne gjøre rede for karakteristiske trekk ved konkrete eksempler på norsk innlærerspråk (mellomspråk)
 • Kunne bruke kunnskaper om norsk språk og språkforhold i Norge som grunnlag for utforming av undervisningsopplegg for ulike grupper av elever som har norsk som andrespråk
 • Kunne bidra til en kunnskaps- og erfaringsbasert opplæring for elever med norsk som andrespråk

Innhold

 • Pedagogiske perspektiver på førstespråk/morsmål, andre- og fremmedspråk
 • To- og flerspråklighetsteori
 • Språkutvikling og språklæring i andrespråksperspektiv
 • Språktypologi og språkslektskap
 • Norsk språkstruktur (ordforråd, uttale, morfologi og syntaks) i kontrastiv belysning
 • Norge som flerspråklig samfunn

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen går over ett semester og er i stor grad nettbasert med bruk av høgskolens studiestøttestysem. I tillegg er det to samlinger over to dager hver med obligatorisk frammøte.
Det vil bli gitt skriftlige innleveringsoppgaver med veiledning; to av disse oppgavene kan videreutvikles etter veiledning og leveres som eksamen i emnet. Veiledningen vil i hovedsak foregå på nettet.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Deltagelse på alle samlinger
 • Deltagelse på alle nettseminarer
 • Individuell test gjennomført som arbeidskrav på samling eller nett
 • Noen individuelle skriftlige fagtekster knyttet til praksis i grunnskolen

Eksamen

To skriftlige oppgaver der det er gitt veiledning på utkast i løpet av semesteret.
Det gis en karakter etter vanlig karakterskala A-F, der A er beste karakter, E er laveste ståkarakter, og F er ikke bestått.