Language: NOR | ENG
2019/2020

29NOR217-1 Lesing, skriving og muntlighet i utvikling

Læringsutbytte

En student med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap:
Studenten

 • har inngående kjennskap til teorier om lesing, skriving og muntlighet, særlig knyttet til den andre lese- og skriveopplæringa
 • har innsikt i hvordan elever fra første til sjuende trinn utvikler kunnskap om muntlige og skriftlige sjangrer og kan utnytte dem i sitt eget tekstarbeid
 • har kunnskap om hvilke funksjoner lesing og skriving har hatt og har i kulturen vår

Ferdigheter:
Studenten

 • kan organisere og drivet tilpasset lese- og skriveopplæring for elever på første til sjuende trinn etter faglig grunngitte prinsipper, også for elever med norsk som andrespråk
 • kan bruke språk- og tekstkunnskap aktivt i veiledning av elever i lese- og skriveprosessen
 • kan vurdere og reflektere over ulike typer prøver i lesing og skriving og benytte resultatet av dem til faglig utvikling for elevene
 • kan legge til rette for den muntlige språkutviklingen til elevene
 • kan veilede i arbeidet med tekster slik av elevene kan utvikle seg selv, skaffe seg kunnskaper og forberede seg til aktiv deltaking i offentlige rom og i samfunnet som helhet

Generell kompetanse:
Studenten

 • er sikker muntlig språkbruker og stø i skriftlig bokmål og nynorsk og har kompetanse i skriving av fagtekster
 • kan vurdere egen praksis som norsklærer og begrunne vurderingene
 • har et bevisst forhold til hvordan samtalen mellom lærer og elever, og samtaler elevene imellom, kan fungere som redskap for læring

Innhold

 • Videre leseopplæring. Motivasjon og lesestrategier
 • Lese- og skriveopplæring for flerspråklige elever
 • Vurdering av lese- og skriveferdigheter
 • Elevenes muntlige ferdigheter
 • Lese- og skrivevansker. Kartlegging, årsaker, forebygging og avhjelping
 • Lesing i ulike fag
 • Lesing av digitale og sammensatte tekster
 • Videre skriveopplæring. Skriveprosesser, skrivesituasjoner. Utvikling av elevenes sjangerkunnskap
 • Elevtekstanalyse og responsarbeid
 • Skriving i ulike fag
 • Skriving og skriveopplæring med digitale verktøy

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet er nettbasert med to samlinger over to dager. Det er obligatorisk frammøte til samlingene.

Den nettbaserte delen av studiet er den mest omfattende, og en relativt stor del av undervisningsressursene blir brukt til veiledning på nett, individuelt og i grupper via høgskolens studiestøttesysem. Et utvalg av studiemateriale og noen videoforelesninger blir lagt ut på nett. Det vil bli lagt opp til at studentene skal gi hverandre respons og diskutere på nett.

En viktig del av studiet er to skriftlige fagtekster knyttet til egen yrkespraksis. Studentene får respons fra faglærer på disse oppgavene, og de danner utgangspunkt for eksamensmappen. Én av oppgavene skal inkludere et praksisorientert utviklingsarbeid som prøver ut ny faglig og fagdidaktisk kunnskap i eget klasserom / på egen skole. Arbeidet bør involvere kollegiet på egen arbeidsplass slik at kunnskapsdeling finner sted.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Deltagelse på alle samlinger
 • Deltakelse i gruppevise nettseminar som spesifisert i semesterplanen
 • To individuelle skriftlige fagtekster knyttet til egen yrkespraksis med refleksjonsskriv. Én av fagtekstene og ett av refleksjonsskrivene må være på nynorsk
 • Skriftlig respons til andre deltakere etter nærmere beskrivelse i semesterplanen

Eksamen

Eksamensmappe med to individuelle skriftlige hjemmeoppgaver med refleksjonsskriv. Spesifisering av kravene til oppgavene blir gitt i semesterplanen.

Det gis en samlet karakter for mappen.  Denne vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.