Language: NOR | ENG
2019/2020

29NOR217-2 Språk og tekst i tid og rom

Læringsutbytte

En student med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap:
Studenten

 • har kunnskap om norsk språksystem, også i et kontrastivt perspektiv
 • har kunnskap om andrespråkslæring og flerspråklighet
 • har kunnskap om språklige endringsprosesser i fortid og samtid, om normeringsspørsmål i moderne norsk og om sentrale kjennetegn ved norske talemålsvarieteter
 • har utvidete kunnskap om litteratur for barn og unge i fortid og samtid, i ulike sjangrer og medium
 • har kunnskap om hva som kjennetegner språklig kommunikasjon i ulike medium
 • har kunnskap om om remediering av barnelitterære tekster

Ferdigheter:
Studenten

 • kan analysere, tolke og vurdere skjønnlitterære tekster for barn og ungdom og sette dem inn i en større kulturell og historisk sammenheng
 • kan lese, analysere, tolke og vurdere sammensatte tekster, digitale og trykte, og sette dem inn i en større kulturell og offentlig sammenheng

Generell kompetanse:
Studenten

 • har innsikt i norskfagets bredde og sammenhenger og kan reflektere kritisk og konstruktivt
 • kan vurdere egen praksis som norsklærer og grunngi vurderingene

Innhold

 • Muntlige og skriftlige sjangrer
 • Hypertekst og sammensatte tekster
 • Tekster for barn og unge i ulike sjangrer og medium
 • Historiske perspektiver på barne- og ungdomslitteratur
 • Norsk litteratur og litteraturdidaktikk, også i flerkulturelt perspektiv
 • Medial adaptasjon
 • Språk som system.  Morfologi og syntaks i norsk og kontrastivt perspektiv
 • Flerspråklighet i teori og praksis
 • Språkendring og talemålsvariasjon
 • Språknormeringsspørsmål i moderne norsk
 • Språk i ulike medium og ulike sjangrer

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet er nettbasert med to samlinger over to dager. Det er obligatorisk frammøte til samlingene.

Den nettbaserte delen av studiet er den mest omfattende, det blir blant annet lagt ut studiemateriale og gitt nettforelesninger på høgskolens studiestøttestysem. En relativt stor del av undervisningsressursene  blir brukt til veiledning på nett, individuelt og i grupper. Det vil bli lagt opp til at studentene skal gi hverandre respons og diskutere på nett.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Deltagelse på alle samlinger
 • En gruppeoppgave knyttet til pedagogisk bruk av IKT, som spesifisert i semesterplanen
 • En nettbasert prøve
 • En skriftlig oppgave knyttet til egen yrkespraksis
 • Skriftlig respons til andre deltakere etter nærmere beskrivelse i semesterplanen

Eksamen

En praksisorientert skriftlig oppgave. Spesifisering av kravene til oppgaven vil bli gitt i semesterplanen.

Individuell muntlig eksamen.

Hver av delene teller 50 % av den endelige karakteren.  

Begge deler av eksamen må være bestått for å bestå emnet som helhet.

Eksamen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A - F, der E er laveste ståkarakter.