Language: NOR | ENG
2019/2020

2MIT08-1 Veiledning 1

Læringsutbytte

Ved bestått emne skal studenten ha oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om teorier fra ulike veiledningstradisjoner
 • har kunnskap om kommunikasjons- og samspillsteorier relatert til veiledning
 • har kunnskap om etiske utfordringer og maktforhold knyttet til veiledning
 • har kunnskap om profesjonsutvikling og profesjonsidentitet

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere veiledningssamtaler på en bevisst måte
 • kan lytte, utfordre, støtte, ta i bruk perspektiver og skape framdrift i et veiledningsforløp
 • kan utøve veiledning i ulike kontekster

Generell kompetanse

Studenten

 • kan utøve veiledning tilpasset veisøkers forutsetninger og behov
 • kan  kritisk analysere og reflektere over veiledningsprosesser
 • kan identifisere og håndtere etiske utfordringer i veiledning

Innhold

 • Ulike veiledningstradisjoner
 • Kommunikasjon og samspill
 • Å være ny i yrket
 • Etikk og veiledning

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet gjennomføres med samlingsbasert undervisning. Undervisnings- og læringsformene er forelesninger, individuelle oppgaver, gruppearbeid, ulike øvelser.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Obligatorisk deltakelse på studiesamlingene, i nettverksgruppen og i veiledningsøvelsene. Deltakelsen skal være minst 80%
 • Ledelse av 5 veiledersamtaler i løpet av studieperioden
 • Studiegrupper som møtes minst 3 ganger i løpet av studiet for felles refleksjon over veilederrollen
 • Skrive logger

Eksamen

Individuell semesteroppgave som vurderes til Bestått/Ikke bestått.