Language: NOR | ENG
2019/2020

2MIT05 Tilpasset opplæring i et didaktisk perspektiv

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om tilpasset opplæring i sosiokulturelt perspektiv
 • har avansert kunnskap om lærings- og differensieringsstrategier for å fremme læring og utvikling
 • kan analysere faglige problemstillinger om tilrettelegging for tilpasset opplæring på et systemnivå i barnehage og skole 

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger om prinsipper for tilpasset opplæring i et sosiokulturelt perspektiv
 • kan bruke relevante metoder for forskning og faglig arbeid på en selvstendig måte for å iverksette forebyggende tiltak mot lære- og atferdsvansker i barnehage og skole
 • kan analysere og forbedre barnehage- og skolekultur med fokus på utviklings- og læringsmuligheter

Generell kompetanse

Studenten

 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter om kulturelt og språklig mangfold med et profesjonsperspektiv
 • kan analysere relevante tiltak for tilrettelegging og gjennomføring av opplæring for barn og unge innenfor rammene av en inkluderende barnehage og skole
 • kan reflektere over relevante metoder til å planlegge, gjennomføre og lede utviklingsprosjekter på organisasjonsnivå i barnehage og skole

Innhold

 • sosiale, flerkulturelle og flerspråklige perspektiver på tilpasset opplæring
 • styrker og muligheter ved ulike opplæringsmodeller i flerkulturelle skoler
 • identitet; blant annet flerspråklige barn og unge som tekstskapere
 • læringsstrategier
 • kartlegging av individuelle ferdigheter
 • læringsledelse og pedagogisk ledelse
 • anerkjennelse i skole og barnehage
 • samarbeid med hjemmet i et mangfoldsperspektiv
 • kvalitet i barnehage og skole - utvikling og vurdering 

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Seminarer med aktiv studentdeltakelse
 • Nettseminarer på nettbasert læringsplattform

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • 75 % oppmøte til undervisning
 • Aktiv deltakelse i nettseminarer  
 • Tre oppgaver, skriftlig og muntlig

Eksamen

En individuell skriftlig hjemmeeksamen over 10 dager med omfang på ca. 3000 ord. Studentene velger selv problemstilling for oppgaven innen oppgitt tema.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A–F, der E er laveste ståkarakter.