Language: NOR | ENG
2019/2020

2MIT03 Mangfold og inkludering

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om inkluderingsbegrepet og dets historiske røtter og utvikling i nasjonalt og internasjonalt perspektiv
 • har innsikt i inkluderingstenkningens betydning for barnehage og skole

Ferdigheter

Studenten

 • kan gjøre rede for og drøfte kjennetegn ved en inkluderende praksis
 • kan anvende sine kunnskaper for tilrettelegging av en inkluderende praksis i barnehage og skole

Generell kompetanse

Studenten

 • kan kritisk analysere anvendelsen av inkluderingsbegrepet
 • kan vurdere og respektere de etiske implikasjoner av inkluderingstenkningens verdigrunnlag

Innhold

 • inkludering i et spesialpedagogisk og flerkulturelt perspektiv
 • inkludering i et systemperspektiv
 • inkluderingsbegrepets røtter og utvikling
 • inkludering i et internasjonalt perspektiv
 • normalitet og avvik
 • funksjonshemming og disability studies
 • verdigrunnlag og menneskesyn
 • kriterier for inkluderende praksis

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger og seminar
 • Litteraturstudier
 • Nettseminarer på nettbasert læringsplattform

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • 75 % oppmøte til undervisning
 • Aktiv deltakelse i nettseminarer
 • To til tre refleksjonsnotater

Eksamen

4-timers individuell skriftlig eksamen.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

På grunn av Koronaviruspandemien ble det våren 2020 gjort endringer i eksamensform i emnet. Den nye eksamensformen er skriftlig hjemmeeksamen over 24 timer.