Language: NOR | ENG
2019/2020

2MIT061 Fordypning i teori og forskningsmetode

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har avansert kunnskap om sentrale tilnærminger innenfor vitenskapelig metode, inkludert datainnsamling, -tolkning og -analyse
 • kan analysere sentrale begreper innenfor eget fordypningsområde

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere eksisterende teori og metode og arbeide selvstendig i utarbeidelsen av en prosjektbeskrivelse for et mastergradsprosjekt

Generell kompetanse

Studenten

 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å gjennomføre tilpasset opplæring i en opplæringskontekst preget av mangfold
 • kan kommunisere om faglige temaer innenfor fordypningsområdet med medstudenter, fagmiljøet og allmennheten, samt gi opplæring og veiledning
 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid og beherske fagområdets uttrykksformer

Innhold

 • Sentrale temaer innenfor valgte teoretiske og metodiske fordypningsområder
 • Analyse og tolkning av data
 • Begrepsanalyse

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Nettseminarer
 • Veiledning i gruppe og individuelt

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • 75 % oppmøte til undervisning
 • Deltakelse på nettseminarer
 • Seminarframlegg     

Eksamen

4-timers individuell skriftlig skoleeksamen.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.