2019/2020

2MITMOD Modernitetens idéhistorie

Læringsutbytte

En kandidat med fullførte kvalifikasjoner har følgende totale læringsutbytte:

 

Kunnskaper

Kandidaten

 • har avanserte kunnskaper om modernitetens idéhistorie
 • har inngående kunnskaper om modernitetens viktigste kjennetegn, og om hvordan disse kommer til uttrykk på det moralfilosofiske og dannelsesteoretiske området

 

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan drøfte subjektivitetens betydning for utviklingen av den moralfilosofiske tenkningen
 • kan drøfte dannelsesbegrepets betydning for utviklingen av det moderne kulturmønsteret
 • kan drøfte religionens rolle for utviklingen av et moderne tankemønster
 • kan beskrive, diskutere og motivere undervisningsdesign med utgangspunkt i og eksempler fra modernitetens historie

 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan forstå og drøfte betydningen av idéhistorisk kunnskap for undervisningen i grunnskolen

Innhold

 • Idéhistoriske perspektiver på modernitetens grunnleggende tankemønstre
 • Sentrale debatter på det moralfilosofiske og dannelsesteoretiske fagfeltet

Arbeids- og undervisningsformer

 • Undervisningsspråk er norsk og svensk
 • Forelesinger
 • Litteraturstudier, individuelt og i gruppe
 • Muntlige framlegg i gruppe
 • Det nettbaserte studiestøttesystemet Fronter benyttes i undervisningen.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Deltakelse i seminar som drøfter sentrale element i modernitetens idéhistorie
 • 75% deltakelse i undervisningen

Eksamen

4 timers individuell skriftlig eksamen.

Vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.