Language: NOR | ENG
2019/2020

2MIT05RLE Religionsdidaktisk forskning, pluralitet og globalisering

Læringsutbytte

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende overordnede læringsutbytte i emnet:

 

Kunnskaper

Kandidaten

 • har avanserte kunnskaper om hvordan dagens pluralistiske kontekst kommer til uttrykk innenfor det religionsdidaktiske forskningsfeltet gjennom henholdsvis elev-, lærer- og innholdsperspektiv
 • har inngående kunnskaper om religion og globalisering og om ulike teoretiske perspektiv som brukes for å forklare og forstå dette perspektivet
 • har avanserte kunnskaper med hensyn til betydningen av religion og globalisering i undervisning i ulike pluralistiske læringskontekster

 

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan gi en oversikt over sentrale debatter innenfor nyere religionsdidaktikk, og
 • kan analysere og diskutere forskning som setter søkelyset på elevers erfaringer med livstolkingspluralitet og på læreres oppfatninger og undervisningsstrategier
 • kan beskrive, diskutere og motivere ulike pedagogiske perspektiver på religions- og livssynsundervisning i en pluralistisk kontekst, og diskutere ulike fagkonstruksjoner slik de kommer til uttrykk i ulike læreplaner
 • kan beskrive og redegjøre for noen teoretiske perspektiv som brukes for å forklare og forstå religion og globalisering, og vurdere og diskutere metoder, teorier og etiske spørsmålsstillinger med utgangspunkt i eksempler fra forskningsfeltet
 • kan beskrive, diskutere og motivere pedagogiske perspektiver på feltet religion og globalisering

 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan forstå og drøfte det religionsdidaktiske feltets plass i undervisningen i ulike pluralistiske kontekster både nasjonalt og internasjonalt
 • kan reflektere over egen læringsprosess
 • kan forstå og diskutere begrep som religion og globalisering ut fra lokale, globale og transnasjonale forandringsprosesser og problematisere forskning på området

Innhold

Hovedområde 1: Religionsdidaktisk forskning i en pluralistisk kontekst

 • Sentrale debatter på fagfeltet
 • Elev-, lærer- og innholdsperspektiv på religions- og livssynsfaget nasjonalt og internasjonalt

 

Hovedområde 2: Religion og globalisering

 • Sentrale begreper som religion og globalisering samt teorier for å forklare og forstå disse begrepene ut fra ulike perspektiver 
 • Interseksjonelle perspektiv som teoretisk perspektiv ved analyse av religion og globalisering
 • Pedagogiske perspektiver på religion og globalisering 

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet gjennomføres i samarbeid med Universitetet i Karlstad. Undervisningen vil bestå av forelesninger, (nett-)seminarer, litteraturstudier individuelt og i gruppe. Undervisningsspråk er både norsk og svensk.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Deltakelse i nettbaserte gruppeframlegg der sentrale debatter på fagfeltet knyttet til elev-, lærer- og/eller innholdsperspektiv beskrives, analyseres og diskuteres
 • Deltakelse i undervisning minimum 75%

Eksamen

Individuell hjemmeeksamen over 10 dager, der et perspektiv fra litteratur om religion og globalisering diskuteres og problematiseres. Oppgaven skal være begrenset oppad til 5000 ord.

Oppgaven vurderes med gradert bokstavkarakter fra A – F, E er laveste ståkarakter