Language: NOR | ENG
2019/2020

2MIT0102RLE Læringsbarrierer i et sosiokulturelt perspektiv og Religiøse fortellinger i en plural læringskontekst

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskaper

Kandidaten 

 • har  inngående kunnskaper om læringsbarrierer sett i et sosiokulturelt/kontekstuelt perspektiv
 • har grundige kunnskaper om sosialisering og identitetsdannelse i et pluralistisk samfunn sett i et historisk perspektiv
 • har   kunnskap om hvordan skolen / barnehagen gjennom sin organisasjon, sitt innhold eller sine arbeidsformer kan skape læringsbarrierer for enkelte elev- eller barnegrupper
 • har avansert kunnskap om sentrale tekster og fortellinger fra de abrahamittiske religionene
 • har inngående kunnskaper om noen litteraturvitenskapelige perspektiv i møtet med tekster og fortellinger fra de abrahamittiske religionene
 • har inngående kunnskaper om hvordan den kristne bibel har påvirket ulike typer skjønnlitteratur

 

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan analysere elevatferd i ulike teoretiske perspektiver
 • kan identifisere hvordan forholdet mellom den pedagogiske virksomheten i barnehage og skole og elevenes / barnas sosiokulturelle bakgrunn kan skape læringsbarrierer
 • kan anvende litteraturvitenskaplige perspektiv i møtet med sentrale tekster og fortellinger fra de abrahamittiske religionene
 • kan analysere skjønnlitteratur utfra et litteraturvitenskapelig perspektiv og med religionsteologisk forståelse
 • kan utvikle og diskutere pedagogiske perspektiv på tekster og fortellinger fra de abrahamittiske religionene
 • kan analysere og diskutere hvordan mening dannes i møte med religiøse skrifter

 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan reflektere kritisk over hvordan skolens / barnehagens organisering og virksomhet kan skape ulikeverdige lærings- og utviklingsbetingelser for barn- eller elevgrupper på grunn av deres språklige, religiøse og kulturelle bakgrunn
 • kan forstå og diskutere forholdet mellom religion og litteratur
 • kan diskutere anvendelsen av religiøse skrifter i ulike pluralistiske læringskontekster

Innhold

Hovedområde 1: Lærevansker og læringsbarrierer i sosiokulturelt perspektiv

 • Generelle sosiokulturelle perspektiver på opplæring og læring
 • Sentrale innlemmingsstrategier og deres ideologiske grunnlag, historisk og komparativt
 • Kultur, religion, språk og sosialisering i et historisk perspektiv og i pluralistisk samfunn
 • Tospråklighet og utvikling av tospråklighet
 • Diskriminering og rasisme og som sosiale fenomener
  • Litteraturvitenskapelig perspektiv på sentrale tekster og fortellinger fra de abrahamittiske religionene
  • Pedagogiske perspektiver på tekster og fortellinger fra de abrahamittiske religionene

Hovedområde 2: Religiøse fortellinger i en plural læringskontekst

 • Litteraturvitenskapelig perspektiv på sentrale tekster og fortellinger fra de abrahamittiske religionene
 • Pedagogiske perspektiver på tekster og fortellinger fra de abrahamittiske religionene

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet gjennomføres i samarbeid med Universitetet i Karlstad. Undervisningen vil bestå av forelesninger, (nett-)seminarer, litteraturstudier individuelt og i gruppe, samt muntlige presentasjoner og respons. Undervisningsspråket er både norsk og svensk.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Deltakelse i undervisning. 75 % obligatorisk oppmøte.
 • Feltarbeid med skriftlig rapport og muntlig presentasjon i plenum, der i læring i et sosiokulturelt perspektiv danner bakgrunn for teoretisk drøfting.

Eksamen

Studentene skal levere en individuell hjemmeeksamen over 8 dager, begrenset oppad til 6000 ord. Oppgaven skal drøfte tekster og fortellinger fra de abrahamittiske religionene i et litteraturvitenskapelig og didaktisk perspektiv, der materiale fra feltarbeidet danner utgangspunkt eller bakgrunn for en drøfting som i størst mulig grad er basert på studielitteraturen. Regler for innlevering av hjemmeeksamen finnes på høgskolens hjemmesider.

Vurderes med gradert bokstavkarakter fra A – F, der E er laveste ståkarakter.