Language: NOR | ENG
2019/2020

2MITOPP2 Masteroppgave

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har avansert kunnskap innenfor tilpasset opplæring

Ferdigheter

Studenten

 • kan gjennomføre et selvstendig og avgrenset forskningsprosjekt under veiledning og i tråd med forskningsetiske normer

Generell kompetanse

Studenten

 • kan formidle eget forsknings- og utviklingsarbeid som bidrag til forskningsfeltet innenfor tilpasset opplæring
 • kan bidra i faglige diskusjoner om tilpasset opplæring i barnehage og skole

Innhold

 • Masteroppgaven skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid der aktuelle og profesjonsorienterte problemstillinger innenfor tilpasset opplæring belyses
 • Arbeidet skal vise forståelse, refleksjon og modning
 • Oppgaven skal dokumentere studentens evne til vitenskapelig tenkemåte, argumentasjon og presentasjon i en lengre sammenhengende tekst

Arbeids- og undervisningsformer

 • Kravene til et selvstendig vitenskapelig arbeid omfatter en masteroppgave (40 studiepoeng)
 • Studentene får oppnevnt faglig veileder og eventuelt biveileder
 • Veiledningen foregår individuelt og i grupper eller seminarer

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Studenten skal delta i veiledning i samsvar med gjeldende veiledningsavtale
 • Muntlig framlegg (vitenskapelig paper) på masterstudentkonferanse ved Høgskolen i Innlandet, Hamar (vårsemesteret)
 • Aktiv deltakelse på denne konferansen i form av konstruktiv tilbakemelding på minst to andre studenters framlegg. Framlegget skal ta utgangspunkt i et kapittel fra studentens masteroppgaveprosjekt

Eksamen

 • Oppgaven er individuell
 • Omfanget på masteroppgaven skal være mellom 80 og 100 sider
 • Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakter fra A–F, der E er laveste ståkarakter