Language: NOR | ENG
2019/2020

2MIT05GL Tilpasset opplæring i et didaktisk perspektiv med vekt på fagdidaktikk

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om tilpasset opplæring i sosiokulturelt perspektiv
 • har avansert kunnskap om lærings- og differensieringsstrategier for å fremme læring og utvikling
 • kan analysere faglige problemstillinger om tilrettelegging for tilpasset opplæring på et systemnivå i barnehage og skole 
 • har inngående kunnskap om didaktiske muligheter i tilknytning til et valgt undervisningsfag

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger om prinsipper for tilpasset opplæring i et sosiokulturelt perspektiv
 • kan bruke relevante metoder for forskning og faglig arbeid på en selvstendig måte for å iverksette forebyggende tiltak mot lære- og atferdsvansker i barnehage og skole
 • kan analysere og forbedre barnehage- og skolekultur med fokus på utviklings- og læringsmuligheter
 • kan analysere og bruke fagdidaktiske prinsipper for tilpasset opplæring i et sosiokulturelt perspektiv

Generell kompetanse

Studenten

 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter om kulturelt og språklig mangfold med et profesjonsperspektiv
 • kan analysere relevante tiltak for tilrettelegging og gjennomføring av opplæring for barn og unge innenfor rammene av en inkluderende barnehage og skole
 • kan reflektere over relevante metoder til å planlegge, gjennomføre og lede utviklingsprosjekter på organisasjonsnivå i barnehage og skole
 • kan anvende sine kunnskaper om fagdidaktikk med et profesjonsperspektiv

Innhold

 • sosiale, flerkulturelle og flerspråklige perspektiver på tilpasset opplæring
 • styrker og muligheter ved ulike opplæringsmodeller i flerkulturelle skoler
 • identitet; blant annet flerspråklige barn og unge som tekstskapere
 • læringsstrategier
 • kartlegging av individuelle ferdigheter
 • læringsledelse og pedagogisk ledelse
 • anerkjennelse i skole og barnehage
 • samarbeid med hjemmet i et mangfoldsperspektiv
 • kvalitet i barnehage og skole - utvikling og vurdering 

 Emnet er forbeholdt studenter i grunnskolelærerutdanning som har startet på masterstudiet i sitt fjerde studieår.

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Seminarer med aktiv studentdeltakelse
 • Nettseminarer på nettbasert læringsplattform
 • Veiledning av fagdidaktiker

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • 75 % oppmøte til undervisning
 • Aktiv deltakelse i nettseminarer  
 • Tre oppgaver, skriftlig og muntlig

Eksamen

En individuell skriftlig hjemmeeksamen over 10 dager med omfang på ca. 4000 ord. Studentene velger selv problemstilling for oppgaven innen oppgitt tema, og skal i tillegg gi eksempler som viser hvordan det valgte temaet og begreper kan knyttes til et valgt skolefag.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A–F, der E er laveste ståkarakter.