Language: NOR | ENG
2019/2020

2MITFMU Flerkulturelt mangfold i utdanning

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Studenten

 • har inngående kunnskap om kulturelle endringsprosesser og betydningen som kultur, språk og religion har for identitetsdannelsen
 • har avansert kunnskap om strukturell diskriminering og ekskluderingsprosesser i opplæringssystemet
 • kan analysere sentrale begreper innenfor flerkulturell, flerspråklig og flerreligiøs opplæring

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere og forholde seg kritisk til politiske føringer på feltet
 • kan analysere, avdekke og imøtegå diskriminerende og ekskluderende praksiser i opplæringssystemet
 • kan bruke relevante metoder og teoretiske perspektiver i selvstendig arbeid med praktiske og teoretiske problemstillinger innenfor feltet

Generell kompetanse

Studenten

 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å tilrettelegge for å gjennomføre tilpasset opplæring i en opplæringskontekst preget av kulturelt, språklig og religiøst mangfold
 • kan kommunisere om faglige temaer innenfor feltet med studenter, fagmiljøet og allmennheten

Innhold

 • Sentrale teorier om språklig, kulturelt og religiøst mangfold
 • Flerkulturell, flerspråklig identitet
 • Politiske føringer på feltet
 • Flerkulturell og flerspråklig opplæring i et ressursperspektiv

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Nettseminarer
 • Veiledning i gruppe eller individuelt

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • 75 % oppmøte til undervisning – studenten er selv ansvarlig for at oppmøte blir registrert
 • Deltagelse på nettseminarer
 • Forberede seminarframlegg

Eksamen

Skriftlig utviklingsarbeid over selvvalgt tema i gruppe eller individuelt, med omfang på 2500-3000 ord (ikke medregnet referanser). Ved gruppearbeid økes kravet til omfang. Ved gruppeeksamen står alle deltakere i gruppa til ansvar for alt innhold i oppgaven.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A - F, der E er laveste ståkarakter.