Language: NOR | ENG
2019/2020

2BSRLES-1 Samfunn, religion, livssyn og etikk

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om barnehagens særskilte verdigrunnlag og hva dette i praksis innebærer i et flerkulturelt samfunn og for barns dannelse
 • har kunnskap om samiske barns kultur og rettigheter
 • har kunnskap om samfunnsutvikling med vekt på velferdsstaten, mangfold, likeverd, likestilling og sosial ulikhet
 • har kunnskap om barndom, barnehage og familie i historisk, nåtidig og fremtidig perspektiv
 • har kunnskap om barnehagen som organisasjon
 • har kunnskap om barns reaksjoner og voksnes ansvar for barn i vanskelige livssituasjoner
 • har kunnskap om hvordan man kan hjelpe barn i vanskelige livssituasjoner og hvordan man kan samarbeide med andre hjelpeinstanser
 • har kunnskap om kristen tro og kulturarv, om de øvrige verdensreligionene, andre livssyn og filosofi samt etisk teori, grunnlagstenkning og etisk veiledning
 • har kunnskap om barns rettigheter, internasjonale konvensjoner samt lover og forskrifter som regulerer barnehagedriften og annet arbeid knyttet til barn

Ferdigheter

Studenten

 • kan begrunne, formidle og praktisere barnehagens samfunnsmandag og verdigrunnlag
 • kan reflektere kritisk over egne verdier, holdninger og væremåter og handle i tråd med barnehagens formålsbestemmelse
 • kan formidle kulturens fortellinger og i samarbeid med hjemmet tilrettelegge for markering av høytider og merkedager
 • kan samtale med barn om etiske, religiøse, filosofiske og livssynsmessige spørsmål
 • kan stimulere til demokratiforståelse ved å utøve demokrati i praksis
 • kan reflektere rundt egen dannelsesprosess

Generell kompetanse

Studenten

 • kan møte etiske utfordringer i barnehagens dagligliv, reflektere kritisk over etiske spørsmål og begrunne sine handlingsvalg
 • har tilegnet seg et faglig og profesjonelt grunnlag for å kunne arbeide tverrfaglig og tverretatlig i barnehagen
 • kan samarbeide med barns foresatte
 • kan samarbeide med og lede barn og personale med ulik bakgrunn og gi etisk veiledning
 • har evne til å se sammenhenger mellom individ, gruppe og samfunn og relatere disse sammenhengene til praksis
 • har utviklet en kritisk refleksjon knyttet til bruk av IKT i barnehagen, både som pedagogisk verktøy overfor barn og som arbeidsverktøy for voksne

Innhold

 • Barnehagens samfunnsmandat og verdigrunnlag
 • Barnehagens lovgrunnlag
 • Barns rettigheter
 • Barnehagens ledelse og organisering
 • Samarbeidsrelasjoner
 • Det flerkulturelle samfunnet
 • Det norske velferdssamfunnet
 • Barndom, barnehage og familie
 • Barn i vanskelige livssituasjoner
 • Kristen tro og kulturarv
 • Øvrige verdensreligioner og livssyn
 • Filosofi og grunnlagstenkning
 • Etisk teori og etisk veiledning

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Seminarvirksomhet
 • Studentaktiviteter individuelt og i gruppe
 • Veiledning
 • Bruk av Canvas
 • Praksis som læringsarena, se egen emnebeskrivelse

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

På grunn av Koronaviruspandemien ble det vår 2020 gjort endringer i arbeidskrav og eksamensform på emnet.

 • All undervisning er obligatorisk. Det nye arbeidskravet er obligatorisk frammøte i undervisning i tråd med undervisningsplan fram til og med 11. mars.
 • Ett gruppevis muntlig framlegg. Det nye arbeidskravet er deltakelse i digital diskusjon og analyse.
 • Ett individuelt skriflig faglig arbeid
 • En individuell skriftlig rapport fra praksis
 • Aktivitet mellom samlingene som framgår av undervisningsplan og som skal dokumenteres

Eksamen

Individuell muntlig eksamen, vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A - F, der E er laveste ståkarakter.

På grunn av Koronaviruspandemien ble det vår 2020 gjort endringer i arbeidskrav og eksamensform på emnet. Den nye eksamensformen er individuell hjemmeeksamen på 24 timer.