Language: NOR | ENG
2019/2020

2BBULLFC-1 Barns utvikling, lek og læring belyst fra ulike kunnskapsområder

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon har følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap:

Kandidaten

 • har grunnleggende kunnskap om aktuelle teorier og forskning om barndom, syn på barn og om barns utvikling, lek, læring og danning
 • har grunnleggende kunnskap om leken som fenomen i barndommen og som en arena for læring
 • har grunnleggende kunnskap om observasjon som forutsetning for didaktisk tilrettelegging for barn
 • har grunnleggende kunnskap om leke- og læringsprosesser og av barnehagens leke- og læringsmiljø
 • har grunnleggende kunnskap om barnehagens samfunnsmandat og verdigrunnlag

 

Ferdigheter:

Kandidaten

 • kan gå inn i omsorgsfulle relasjoner med barn, preget av vilje til innlevelse og anerkjennelse av hvert enkelt barn
 • kan sammen med andre være med på å tilrettelegge og formidle barnehagens innhold på en måte som inkluderer barns erfaringer, interesser og rett til medvirkning
 • kan reflektere over grunnleggende spørsmål som gjelder sosialt og kulturelt mangfold
 • kan sammen med andre tilrettelegge for barns utvikling, lek og læring i ulike miljøer ute og inne

 

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • kan anvende faglig kompetanse på praktiske og teoretiske problemstillinger
 • kan vise grunnleggende toleranse, interesse og respekt for barns mangfold, særegne behov og læringsmuligheter
 • kan reflektere over profesjonelle og etiske utfordringer knyttet til pedagogisk arbeid med barn
 • kan artikulere og formidle muntlig og skriftlig sin kompetanse om pedagogisk arbeid med barn

Innhold

 • Barnehagens samfunnsmandat og verdigrunnlag
 • Barns påvirkning og medvirkning i fellesskapet
 • Lek som grunnleggende livs- og læringsform i en mangfoldig barnehage
 • Lek og læring i barns kreative prosesser sett i lys av kunstfaglige arbeidsformer
 • Barns matematiske utvikling, lek og læring
 • Lek, kroppslig lek i ulike miljøer
 • Språklek og lekespråk
 • Barns egen kultur
 • Barn og natur, naturopplevelser og naturkunnskap
 • Observasjon og praksisfortellinger 

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger og aktiviteter på ulike læringsarenaer ute og inne
 • Seminarundervisning
 • Studentaktivitet individuelt og i gruppe
 • Veiledning
 • Bruk av Canvas
 • Praksis som læringsarena, se egen emnebeskrivelse

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • All undervisning er obligatorisk. Inntil 20% fravær kan godkjennes
 • To skriftlige innleveringer
 • En gruppeoppgave med framlegg

Eksamen

Individuell muntlig eksamen,  vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A - F, der E er laveste ståkarakter.