Language: NOR | ENG
2019/2020

2BNHBS-1 Natur, helse og bevegelse

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om hvordan barn gjennom kropp og sanser lærer i og om verden, samt hvordan en kan støtte opp om barns egeninitierte læringsprosesser
 • har kunnskap om naturen og betydningen av friluftsliv og naturopplevelser.
 • har kunnskap om fysiske fenomen, biologisk mangfold, sammenhenger i naturen og bærekraftig utvikling
 • har kunnskap om menneskekroppen, motorikk og kroppsbeherskelse, koordinasjon, helsefremmende arbeid og barns fysiske og psykiske helse
 • har kunnskap om matens opprinnelse, produksjon av matvarer og veien fra mat til måltid 

Ferdigheter

Studenten

 • kan utforske naturen og eksperimentere og reflektere sammen med barn
 • kan legge til rette for og bruke nærmiljøets muligheter for naturfaglig utforsking og bevegelse sammen med barn
 • kan velge og bruke hensiktsmessige materialer, råvarer, teknikker og utstyr i arbeid med barn og gjøre nytte av lokale naturressurser
 • kan legge til rette for varierte måltider, god hygiene, fysisk aktivitet og hvile for barn i barnehagen
 • kan vurdere risiko av lekemiljø, legge til rette for barns risikomestring og sammen med barn skape og bruke ulike rom og miljø inne, ute og i naturen

Generell kompetanse

Studenten

 • kan reflektere og ta hensyn til mangfoldet i barnegruppen i arbeidet med natur og bevegelse
 • kan hjelpe barn til å få en forståelse av sammenhenger i naturen og balansen mellom naturens nytteverdi og egenverdi
 • har kjennskap til nasjonale tiltak for helsefremmende og forebyggende tiltak, og kan utøve førstehjelp 

Innhold

 • Lek og læringsaktiviteter for barn i naturen til ulike årstider
 • Kropp, kroppslighet, motorikk og sansing
 • Fysiske fenomener
 • Fysisk og psykisk helse i barnehagen – helsefremmende arbeid
 • Arbeid med økologi og bærekraftig utvikling
 • Tilrettelegging av ulike miljø som arena for lek, læring og fellesskap
 • Fra jord til bord – mat og måltider

Arbeids- og undervisningsformer

 • Studentaktiviteter individuelt og i gruppe, ute og inne
 • Praktiske øvelser
 • Forelesninger
 • Seminarvirksomhet
 • Veiledning
 • Bruk av Canvas
 • Praksis som læringsarena, se egen emnebeskrivelse

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

På grunn av Koronaviruspandemien ble det vår 2020 gjort endringer i arbeidskrav og eksamensform på emnet.

 • All undervisning er obligatorisk. Det nye arbeidskravet er obligatorisk frammøte i undervisning i tråd med undervisningsplan fram til og med 11. mars.
 • Arbeidskrav fra sentrale tema. Antall oppgaver vil framgå av undervisningsplanen
 • En tverrfaglig praksisoppgave.
 • Aktivitet mellom samlinger som framgår av undervisningsplanen og som skal dokumenteres. 

Eksamen

Individuell, skriftlig eksamen, 6 timer, vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

På grunn av Koronaviruspandemien ble det vår 2020 gjort endringer i arbeidskrav og eksamensform på emnet. Den nye eksamensformen er individuell hjemmeeksamen på 24 timer.