Language: NOR | ENG
2019/2020

2BBULLS-2 Barns utvikling, lek og læring

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

Studenten

 • har kunnskap om aktuelle teorier og forskning om barns utvikling, lek, læring og danning
 • har kunnskap om leken som fenomen i barndommen og som en arena for læring, vennskap og kontakt mellom barn
 • har kunnskap om observasjon og pedagogisk dokumentasjon som forutsetning for didaktisk tilrettelegging for barns leke- og læringsprosesser og av barnehagens leke- og læringsmiljø
 • har kunnskap om barns væremåter, omsorgs-, leke- og læringsbehov særlig knyttet til de yngste barna i barnehagen og til overgangen barnehage/skole
 • har kunnskap om ulike pedagogiske og digitale verktøys betydning for å fremme barns lek og læring og hvordan disse kan brukes kreativt og kritisk

Ferdigheter:

Studenten

 • kan gå inn i omsorgsfulle relasjoner med barn, preget av vilje til innlevelse og anerkjennelse av hvert enkelt barn og framstå som en bevisst rolle- og språkmodell både for barn og i samarbeid med personale og foresatte
 • kan tilrettelegge og formidle barnehagens innhold på en helhetlig og sammenhengende måte som inkluderer barns erfaringer, interesser og rett til medvirkning
 • kan planlegge, grunngi og reflektere over eget og andres pedagogiske arbeid i lys av praksiserfaringer, teori og forskning
 • kan analysere og reflektere over grunnleggende spørsmål som gjelder sosialt og kulturelt mangfold og bruke dette som en ressurs i pedagogisk arbeid med barn i samarbeid med foresatte
 • kan lede pedagogiske prosesser og se, møte og støtte barns nysgjerrighet og skapende uttrykk i allsidige leke- og læringsopplevelser

Generell kompetanse:

Studenten

 • kan utøve profesjonelt skjønn gjennom å anvende faglig kompetanse på praktiske og teoretiske problemstillinger
 • kan vise grunnleggende toleranse, interesse og respekt for barns særegne behov og læringsmuligheter uansett alder, sosial, kulturell, religiøs eller livssynsbasert tilhørighet
 • kan vise etisk og faglig innsikt gjennom refleksjon om barns integritet basert på forståelse av demokrati, likeverd og likestilling
 • kan analysere og reflektere kritisk over profesjonelle og etiske utfordringer knyttet til pedagogisk arbeid med barns utvikling, lek, læring og dannelse
 • kan artikulere, formidle og videreutvikle sin kompetanse om pedagogisk arbeid med barn

Innhold

 • Historiske blikk på barnehagepedagogikkens teoretiske og filosofiske perspektiver
 • Teorier om barns utvikling, lek, læring og danning
 • Barnehagen som pedagogisk virksomhet i et mangfoldig samfunn
 • Barnehagelærere som profesjon og etisk profesjonsutøvelse
 • Analyse og kritisk refleksjon som profesjonelt verktøy
 • Barns medvirkning
 • Pedagogisk ledelse
 • Barnehagens leke- og læringsmiljø
 • Pedagogisk dokumentasjon
 • Kommunikasjon og samspill
 • Profesjonell omsorg
 • De yngste barna
 • Samisk barneoppdragelse
 • Samarbeid med foresatte
 • Overgang barnehage/skole
 • Bruk av pedagogiske og digitale verktøy 

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger og aktiviteter
 • Seminarundervisning
 • Studentaktivitet individuelt og i gruppe
 • Veiledning
 • Bruk av Canvas
 • Praksis som læringsarena, se egen emnebeskrivelse

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

På grunn av Koronaviruspandemien ble det studieåret 2020/2021 gjort endringer i arbeidskrav på emnet.

 • All undervisning er obligatorisk. Det nye arbeidskravet er 70% obligatorisk frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er selv ansvarlig for at frammøtet registreres.
 • Et individuelt skriftlig arbeid
 • Et gruppearbeid med muntlig framlegg
 • Et individuelt muntlig framlegg
 • Aktivitet mellom samlinger som framgår av undervisningsplanen og som skal dokumenteres 

Eksamen

På grunn av Koronaviruspandemien ble det studieåret 2020/2021 gjort endringer i eksamensform på emnet.

Individuell skriftlig eksamen, 6 timer, vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A - F, der E er laveste ståkarakter.

Den nye eksamensformen er individuell hjemmeeksamen over tre dager.