Language: NOR | ENG
2019/2020

2BKKKS-2 Kunst, kultur og kreativitet

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om ulike syn på kunst og kultur, estetikk, kreativitet og kreative prosesser
 • har innsikt i hvordan kunst og kultur bidrar til barns ulike opplevelser og uttrykksformer, læring og danning
 • har kunnskap om lek, kreativitet og improvisasjon og hvordan dette kan skape motivasjon, identitet og selvoppfatning i arbeid med kunst- og kulturfaglige områder
 • har kunnskap om kommunikasjons- og samspillsteorier i estetiske sammenhenger og hvordan dette kan brukes i arbeid med barn
 • har kunnskap om grunnleggende elementer og kunstneriske virkemidler innenfor kunnskapsområdet, blant annet representert ved forming, drama og musikk
 • har kunnskap om barns kompetanse, utvikling og danning innenfor kunnskapsområdet
 • har kunnskap om kultur av, med og for barn samt kulturarv i flerkulturelle perspektiver

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere kunstneriske og kunstpedagogiske prosesser med og for barn
 • kan arbeide med utvalgte kulturuttrykk i et mangfoldsperspektiv
 • kan bruke digitale uttrykksformer kreativt i arbeid med barn
 • kan bruke kunstneriske uttrykk som en del av pedagogisk dokumentasjon
 • kan bruke lek som grunnlag for kunstneriske uttrykk
 • kan strukturere og skape miljøer som inviterer barn til estetiske opplevelser, undring, utforskning, skaperglede og lek
 • kan bruke sin faglighet til improvisasjon i lek og læring
 • kan anvende ulike redskaper, teknikker og materialer fra forskjellige kulturtradisjoner, deriblant samiske, og utforske disse i samspill med barn

Generell kompetanse

Studenten

 • ser barn som kompetente deltakere som kan medvirke i barnehagens kunst- og kulturarenaer
 • har en bevisst holdning til følsomhet for og innlevelse i barns forskjelligartede estetiske uttrykksformer og kan bidra til at barn får forståelse for hverandres kulturelle bakgrunn
 • forstår barnehagelærerens betydning som medskaper, deltaker og rollemodell i barns utforskning og uttrykk, og kjenner betydningen av og kan stimulere barns skaperglede og mestringsfølelse
 • kan ivareta mangfoldsperspektiver, deriblant kjønnsperspektiver og flerkulturelle perspektiver, i skapende aktiviteter og kunst- og kulturformidling i barnehagen
 • forstår utviklingsarbeid og forskning som forutsetning for å styrke det kunst- og kulturfaglige arbeidet i barnehagen

Innhold

 • Arbeid med grunnleggende elementer og kunstneriske virkemidler
 • Arbeid med utvalgte kulturuttrykk  i et mangfoldsperspektiv
 • Kunstfaglige aktiviteter for og med ulike målgrupper i barnehagen sett i lys av kunstpedagogiske prosesser
 • Barns kreative prosesser
 • Kunst- og kulturformidling
 • Multimodale og multimediale uttrykksformer
 • Bevegelse, lek, improvisasjon og komposisjon
 • Sang og spill på instrumenter
 • Todimensjonal og tredimensjonal forming
 • Fortelling og teater for barn
 • Dramaforløp

Arbeids- og undervisningsformer

 • Studentaktiviteter individuelt og i grupper
 • Forelesninger
 • Samspill og lek
 • Veiledning
 • Bruk av Canvas
 • Praksis som læringsarena, se egen emnebeskrivelse

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • All undervisning er obligatorisk.
 • En individuell oppgave i forbindelse med praksis
 • Et tverrfaglig praktisk prosjekt i gruppe
 • Tre individuelle arbeider, nærmere presisert i undervisningsplanen
 • Aktivitet mellom samlinger som framgår av undervisningsplanen, og som skal dokumenteres

Eksamen

 • Praktisk gruppeeksamen som teller 50% av den totale karakteren i emnet
 • Individuell hjemmeeksamen over 3 dager som teller 50% av den totale karakteren i emnet.

Vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A - F, der E er laveste ståkarakter. Begge deleksamener må være bestått for å få endelig karakter i emnet.