Language: NOR | ENG
2019/2020

2BLSUS-1 Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om barnehagens historie, kultur og egenart, lover, styringsdokumenter og internasjonale konvensjoner, herunder samiske barnehager
 • har kunnskap om relevant forskning, metoder og verktøy som grunnlag for ledelses- og utviklingsarbeid
 • har kunnskap om ledelse og veiledning av mennesker med ulik bakgrunn og ulike forutsetninger
 • har kunnskap om makt, medvirkning, mangfold og likeverd i demokratiske prosesser i barnehagen
 • har kunnskap om samarbeidsprosesser mellom barn, foresatte og personale

Ferdigheter

Studenten

 • kan vise selvstendighet i å lede veilednings- og samarbeidsprosesser i utviklingsarbeid og pedagogisk arbeid med barn, personale og foresatte
 • kan anvende relevant profesjonsforskning i utvikling av barnehagen og barnehagelærerprofesjonen
 • kan selvstendig og i samarbeid med andre planlegge, begrunne, gjennomføre, dokumentere og evaluere pedagogisk arbeid
 • kan ta i bruk egnede metoder og verktøy i arbeidet med utviklings- og læringsprosesser
 • kan reflektere og egen og barnehagens praksis i arbeidet med videreutvikling av barnehagelærerrollen og med profesjonsetikk

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan reflektere over egen dannelsesprosess og ha en kritisk tilnærming til egen profesjonsutøvelse
 • kan lede pedagogisk arbeid og ta beslutninger som fører til utvikling av barnehagens praksis
 • har relasjonell forståelse og kompetanse og mestrer kommunikasjon med barn, foresatte og personale
 • kan være i konstruktiv dialog med hjemmet og eksterne samarbeidspartnere
 • kan se hvordan strukturelle og kulturelle forhold legger rammer for ledelse og utviklingsarbeid
 • kan identifisere områder som krever utviklingsarbeid og kan vurdere hvilke ledelseshandlinger som er nødvendige for å realisere en ønsket utvikling

Innhold

 • Strukturelle, kulturelle og historiske rammer
 • Demokrati og mangfold
 • Ledelse, samarbeid og veiledning
 • Endrings-, kvalitets- og utviklingsarbeid
 • Profesjon og danning 

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger og aktiviteter
 • Seminarundervisning
 • Studentaktivitet individuelt og i gruppe
 • Veiledning
 • Bruk av Canvas
 • Praksis som læringsarena, se egen emnebeskrivelse

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • All undervisning er obligatorisk.
 • Et individuelt skriftlig arbeid
 • Et utviklingsarbeid som skal planlegges, gjennomføres og vurderes i praksis
 • Et refleksjonsnotat fra utviklingsarbeidet
 • Aktivitet mellom samlinger som framgår av undervisningsplanen, og som skal dokumenteres 

Eksamen

 • Individuell muntlig eksamen

Vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A - F, der E er laveste ståkarakter.