Language: NOR | ENG
2019/2020

2BPRAS-1-1 Praksis 1. studieår, samlingsbasert

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om barnehagens virksomhet og barnehagelærerens rolle
 • har kunnskap om observasjonsmetoder og kan bruke disse
 • har kunnskap om barns væremåte, omsorgs- , leke- og læringsbehov
 • har kunnskap om hvordan barnehagen arbeider med mangfold og likeverd
 • kan kunnskap om hvordan bruk av ulike leke- og læringsarenaer kan stimulere til allsidig utvikling
 • har kunnskap om barns kosthold og helse

Ferdigheter

Studenten

 • kan sammen med andre utføre pedagogisk ledelse med spesiell vekt på barns utvikling, lek og læring
 • kan sammen med andre planlegge og gjennomføre gode samtaler/samspill med barn om etiske spørsmål
 • kan sammen med andre legge til rette for fysiske og naturfaglige aktiviteter i ulike miljøer for barn
 • kan observere, planlegge, lede og vurdere pedagogiske aktiviteter med barn

Generell kompetanse

Studenten

 • kan reflektere over teoretisk kunnskap i et tverrfaglig perspektiv og bruke disse systematisk i planlegging av praksis
 • har begynnende forståelse for yrkesetiske spørsmål knyttet til yrkesprofesjonen
 • har begynnende forståelse for danningsprosesser hos barn
 • kan håndtere ulike typer tilbakemeldinger fra veileder og ha forståelse for egen danningsprosess¨

Innhold

Innhold

Høstpraksis:

Kunnskapsområde Barns utvikling, lek og læring belyst fra ulike kunnskapsområder

Studenten skal aktivt observere, planlegge og delta i formelle og uformelle leke- og læringssituasjoner og i hverdagsaktiviteter med fokus på:

 • barns væremåte og behov, syn på barn
 • barns lek og hverdagsliv og den voksnes rolle
 • helhetlig perspektiv på lek/læring/utvikling/danning

 

Vårpraksis:

Kunnskapsområde Samfunn, religion, etikk og livssyn og kunnskapsområde Natur, helse og bevegelse

Studenten skal aktivt observere og delta i formelle og uformelle leke- og læringssituasjoner og i hverdagsaktiviteter med fokus på:

 • å bygge videre på innhold fra høstpraksisen
 • pedagogisk ledelse av konkrete aktiviteter, herunder 3 lederdager
 • pedagogisk grunnsyn, danning
 • faglig innhold fra kunnskapsområde: Samfunn, religion, livssyn og etikk og kunnskapsområde: Natur, helse og bevegelse

Arbeids- og undervisningsformer

Se også informasjon i retningslinjer for praksisstudiet

Høstpraksis:

15 dager med fokus på innhold fra kunnskapsområde Barns utvikling, lek og læring belyst fra ulike kunnskapsområder

Vårpraksis:

 • 20 dager med fokus på kunnskapsområde Samfunn, religion, livssyn og etikk og kunnskapsområde Natur, helse og bevegelse

Generelt:

 • Praksis foregår i samme barnehage høst og vår
 • Aktiv deltakelse i barnehagens arbeid
 • Gjennomføre oppgaver knyttet til kunnskapsområdene
 • Bruke observasjon og skrive praksisfortellinger
 • Delta i veiledning

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • All praksis er obligatorisk, inntil 10 % fravær kan godkjennes av praksislærere ved dokumentasjon, se kap. 2.3.
 • Deltakelse på førpraksismøte, praksismøte, veiledning gitt av praksislærer, praksisoppsummering
 • Oppgaver fra høgskolen, se undervisningsplan for praksis 1. praksisperiode.

Eksamen

Høgskolen og praksislærer vurderer praksis til Bestått/Ikke bestått