Language: NOR | ENG
2019/2020

2BSTMS-1 Språk, tekst og matematikk

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om barns matematiske utvikling, barns muntlige og skriftlige språk og språkutvikling, også i flerspråklige og flerkulturelle perspektiv
 • har kunnskap om skjønnlitteratur og sakprosa for barn, sjangrer fra muntlige fortellertradisjoner, herunder også samisk fortellertradisjon, og moderne tekst- og mediekultur
 • har kunnskap om betydningen av å utvikle positive holdninger til matematikk, språk, språkmangfold og lesing
 • har kunnskap om matematiske områder som er relevante for barn, spesielt tall, rom og form, og matematikk som verktøy for systematisk utforskning og tenking
 • har kunnskap om lekens betydning for språk- og matematikkopplæring

Ferdigheter

Studenten

 • kan observere, legge til rette for, kartlegge og følge opp barns språk- og matematikkutvikling
 • er en bevisst rollemodell og en samtalepartner som fremmer utvikling og læring i arbeid med barnehagens innhold
 • kan organisere et inkluderende og stimulerende læringsmiljø for matematisk og språklig utforskning, fortelling og høytlesing og sikre kvalitet og kulturelt mangfold i barnehagens litteratur- og tekstformidling
 • kan veilede og inspirere barn når de utforsker muntlige og skriftlige sjangrer, matematiske problem, symboler og sammenhenger
 • kan bruk IKT som pedagogisk verktøy i arbeidet med kunnskapsområdet

Generell kompetanse

Studenten

 • kan dokumentere og evaluere barnehagens arbeid med språk, tekst og matematikk
 • kan kommunisere og drøfte faglig-pedagogiske problemstillinger med personalet, foresatte og eksterne samarbeidspartnere
 • forholder seg aktivt til samtidens barnehagefaglige diskusjoner knyttet til språk, tekst og matematikk
 • mestrer norsk muntlig og skriftlig (bokmål og nynorsk) og kan bruke språket kvalifisert i profesjonssammenheng

Innhold

 • Utvikling av begreper hos barn knyttet til tall, rom, form og måling
 • Tallsystemer og posisjonssystemet
 • De fire regningsartene
 • Geometri og måling i plan og rom
 • Barnelitteraturens framvekst og historie
 • Analyse, vurdering, formidling og resepsjon av barnelitteratur i ulike sjangrer og teksttyper
 • Samisk fortellertradisjon
 • Framstilling av barndom og oppvekst i litteratur for ungdom og voksne
 • Barns språkutvikling, også flerspråklig utvikling, muntlig og skriftlig
 • Talespråkstimulering og skriftspråkstimulering  i et språkmangfoldsperspektiv
 • Vurdering av barns språk
 • Språklig samhandling mellom ulike aktører i barnehagefeltet

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger og aktiviteter
 • Seminarundervisning
 • Studentaktivitet individuelt og i gruppe
 • Veiledning
 • Bruk av Canvas
 • Praksis som læringsarena, se egen emnebeskrivelse 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

På grunn av Koronaviruspandemien ble det høsten 2020 gjort endringer i arbeidskrav på emnet.

 • All undervisning er obligatorisk. Det nye arbeidskravet er 70% obligatorisk frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er selv ansvarlig for at frammøtet blir registrert
 • Planlegging og gjennomføring av et opplegg i praksis med skriftlig grupperapport
 • En individuell fagtekst
 • Et muntlig framlegg i gruppe 
 • Minst ett mindre skriftlig arbeid som ivaretar prinsippet om at begge målformer skal være representert
 • Aktivitet mellom samlinger som framgår av undervisningsplanen, og som skal dokumenteres

 

Eksamen

Individuell hjemmeeksamen over 3 dager, vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A - F, der E er laveste ståkarakter.