Language: NOR | ENG
2019/2020

2BBACH-1 Bacheloroppgave

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon har følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskaper

Kandidaten

 • har kunnskap om sentrale vitenskapsteoretiske spørsmålsstillinger og metoder
 • har kunnskap om sentrale praktiske, faglige og pedagogiske utfordringer i barnehagens virksomhet som er utviklet gjennom bacheloroppgaven
 • har inngående kunnskap om det emnet som den enkelte har fordypet seg i gjennom bacheloroppgaven

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende vitenskapsteoretisk og metodisk kunnskap i utformingen av en egen bacheloroppgave
 • kan planlegge og gjennomføre et selvstendig arbeid i tråd med faglige og metodiske krav og forskningsetiske retningslinjer
 • har tilegnet seg ferdigheter i akademisk skriving og/eller kan framstille et visuelt produkt

 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan vise et faglig engasjement i viktige spørsmål om barnehagens pedagogiske arbeid, og på et forskningsmessig grunnlag kunne analysere og formidle et sammensatt fagstoff på en overbevisende måte
 • kan forholde seg selvstendig til forskningsetiske problemstillinger

Innhold

Bacheloroppgaven skal være et selvstendig og forskningsbasert skriftlig arbeid og/eller et visuelt produkt der kandidatene skal formulere og svare på en valgt problemstilling. Problemstillingen skal reflektere sentrale praktiske, faglige og/eller pedagogiske utfordringer i barnehagens virksomhet. Hensikten med oppgaven er å gi en helhetlig og sammenhengende framstilling og refleksjon om sentrale spørsmål i profesjonsutøvelsen.

Det er tre ulike innfallsvinkler til bacheloroppgaven:

A. Teoretiske tekster som data- og analysemateriale. Dette kan være sentrale føringsdokumenter, spesielle teorier eller metoder, læringsstrategier, andres empiri eller andres tekster etc. I dette tilfellet vil andres tekster være det datamaterialet studenten bruker som utgangspunkt for bacheloroppgaven.

B. Datamateriale fra praksisfeltet som empiri. Her er det studenten selv som innhenter datamateriale ved hjelp av metoder som bl.a. spørreskjema, intervju og/eller observasjon. Dette datamaterialet danner grunnlaget for den skriftlige bacheloroppgaven.

C. Visuelt produkt. Det vil da være fokus på det produktet studenten lager knyttet til det tema som velges. Dette kan ha form av en video med lyd, bilder og tekst eller iscenesatte uttrykk og/eller utstillinger. Det empiriske materialet belyses og drøftes ved hjelp av relevant teori. Dette arbeidet skal danne grunnlag for en skriftlig bacheloroppgave.

 • Vitenskapsteori
    
 • Forskningsmetode
     Kvantitativ metode
     Kvalitativ metode
     Grunnleggende statistikkforståelse
     Forskningsetiske problemstillinger
 • Utfordringer i barnehagens virksomhet
     Forsknings- og utviklingsarbeid
     Endrings- og utviklingsarbeid
 • Akademisk skriving
 • Arbeid med bacheloroppgave

Arbeids- og undervisningsformer

 • Deltakelse på obligatorisk undervisning og seminardager
 • Selvstendig og veiledet arbeid
 • Framlegg for medstudenter

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Kurs i vitenskapsteori og metode
 • Obligatorisk fremmøte til undervisning i henhold til semesterplanen
 • Deltakelse på veiledninger i forbindelse med bacheloroppgaven
 • Deltakelse med framlegg på  bachelorseminar

Eksamen

 • Individuell bacheloroppgave. Oppgaven skal leveres i to papireksemplarer og i egen eksamensmappe på Fronter. Eventuell annen dokumentasjon leveres i henhold til avtaler.     

Bacheloroppgaven vurderes med gradert bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste ståkarakter. Det er utarbeidet egne retningslinjer for bacheloroppgaven.