Language: NOR | ENG
2019/2020

2BPRAS-2-1 Praksis 2. studieår, samlingsbasert

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om leken som fenomen og som arena for læring, vennskap og kontakt mellom barn
 • har kunnskap om aktuelle teorier om barns utvikling, lek, læring og danning
 • har kunnskaper om bruk av ulike pedagogiske og digitale verktøy for å fremme barns lek og læring
 • har innsikt i hvordan kunst og kultur bidrar til ulike opplevelser og uttrykksformer, læring og danning
 • har kunnskap om kommunikasjon- og samspillsteorier i estetiske sammenhenger
 • har kunnskaper om barns matematiske utvikling, barns muntlige og skriftlige språk og språkutvikling, også i flerspråklige og flerkulturelle perspektiv
 • har kunnskaper om lekens betydning for språk- og matematikklæring
 • har kunnskaper om overgang barnehage/skole

Ferdigheter

Studenten

 • kan gå inn i omsorgsfulle relasjoner med barn og framstå som en bevisst rollemodell
 • kan planlegge, grunngi og reflektere over eget og andres pedagogiske arbeid i lys av erfaring og kunnskap, herunder spørsmål knyttet til sosialt og kulturelt mangfold og overgang barnehage/skole
 • kan lede pedagogiske prosesser
 • kan planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere kunstneriske og kunstpedagogiske prosesser med og for barn
 • kan bruke varierte uttrykksformer i det kreative arbeidet med barn
 • kan observere, legge til rette for, kartlegge og følge opp barns språk- og matematikkutvikling
 • kan organisere et inkluderende og stimulerende læringsmiljø for matematisk og språklig utforsking, fortelling og høytlesing

Generell kompetanse

Studenten

 • kan utøve profesjonelt skjønn, vise grunnleggende toleranse og faglig innsikt
 • kan dokumentere og evaluere barnehagens arbeid med språk, tekst og matematikk
 • forstår barnehagelærerens betydning som medskaper, deltaker og rollemodell i barns utforsking og uttrykk, kjenner betydningen av og kan stimulere barns skaperglede og mestringsfølelse

Innhold

Høstpraksis:

Kunnskapsområde Barns utvikling, lek og læring og kunnskapsområde Språk, tekst, matematikk

Studenten skal aktivt observere, delta og skape formelle og uformelle lek- og læringssituasjoner i hverdagsaktiviteter med fokus på:

 • å bygge videre på innhold 1. studieår
 • voksenrollen, makt, etikk
 • identitet som barnehagelærer
 • temaer fra de aktuelle kunnskapsområder
 • overgang barnehage-skole
 • 3 lederdager

 

Vårpraksis:

Kunnskapsområde Barns utvikling, lek og læring  og kunnskapsområde Kunst, kultur og kreativitet

Studenten skal aktivt observere, delta og skape formelle og uformelle lek- og læringssituasjoner i hverdagsaktiviteter med fokus på:

 • å bygge videre på innhold fra tidligere praksisperioder
 • aktivt deltakelse i å skape pedagogiske situasjoner, arenaer, miljøer, se komplekse sammenhenger
 • danning
 • temaer fra de aktuelle kunnskapsområder
 • 4 lederdager

Arbeids- og undervisningsformer

Se også informasjon i retningslinjer for praksisstudiet

Høstpraksis:

 • 20 dager knyttet til Kunnskapsområde Barns utvikling, lek og læring og Kunnskapsområdet Språk, tekst og matematikk

 

Vårpraksis:

 • 20 dager knyttet til Kunnskapsområde 1, Barns utvikling, lek og læring og Kunnskapsområde 4, Kunst, kultur og kreativitet

 

Generelt:

 • Praksis foregår i en annen barnehage enn i 1. praksisperiode
 • Praksis foregår i samme barnehage høst og vår
 • Aktiv deltakelse i barnehagens arbeid
 • Gjennomføre oppgaver knyttet til kunnskapsområdene 1, 3 og 4

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • All praksis er obligatorisk
 • Deltakelse på førpraksismøte, praksismøte, veiledning gitt av praksislærer, praksisoppsummering
 • Oppgaver fra høgskolen, se undervisningsplan for praksis 2. studieår

Eksamen

Høgskolen og praksislærer vurderer praksis til Bestått/Ikke bestått