Language: NOR | ENG
2019/2020

2BFDYBS-1 De yngste barna i barnehagen

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:
Kunnskaper:

Studenten

 • har grundig kunnskap om aktuelle teorier og forskning om de yngste barna
 • har kunnskap om den estetiske utviklingen hos de yngste barna
 • har kunnskap om aktuelle teorier og aktuell forskning om litteratur, musikk og scenekunst for og med de yngste, og om betydningen av deres møte og arbeid med disse uttrykkene
 • har inngående kunnskap om leken som fenomen i og som en arena for læring, vennskap og kontakt mellom de yngste
 • har kunnskap om det pedagogiske miljøets betydning for de yngste barna
 • har grundig kunnskap om de yngste barnas uttrykks- og samværsformer
 • har kunnskap om aktuelle teorier og forskning om de yngste barnas språkutvikling

 

Ferdigheter:

Studenten

 • kan reflektere over eget arbeid og barnehagens indre liv ut fra faglige og etiske perspektiver knyttet til de yngste barna
 • kan framstå som reflektert profesjonsutøver som faglig kan begrunne, formidle og praktisere barnehagens samfunnsmandat og verdigrunnlag
 • kan skape estetiske opplevelser innenfor drama/teater, litteratur og musikk for de yngste barna
 • kan tilrettelegge og formidle barnehagens faglige innhold, med særlig vekt på emnets fagkomponenter norsk, drama/teater og musikk, på en måte som inkluderer barns erfaringer, interesser og rett til medvirkning
 • kan legge til rette for pedagogiske prosesser og støtte de yngste barnas nysgjerrighet og skapende uttrykk i allsidige leke- og læringsopplevelser
 • kan gå inn i omsorgsfulle relasjoner med de yngste barna, preget av vilje til innlevelse, inntoning, sensitivitet i samspill med og anerkjennelse av hvert enkelt barn og gruppen som helhet
 • kan delta i en pågående samfunnsdebatt om de yngste barnas liv i barnehagen
 • kan vise stor grad av toleranse, interesse og respekt for de yngste barnas mangfold, særegne behov og læringsmuligheter
 • kan analysere og reflektere kritisk over profesjonelle og etiske utfordringer knyttet til pedagogisk arbeid med de yngste barnas utvikling, lek, læring og danning
 • kan reflektere over de ansattes rolle i aktiviteter og samspill med de yngste barna
 • kan delta aktivt i faglige diskusjoner knyttet til pedagogisk arbeid med de yngste barna
 • vise forståelse for betydningen av et nært samarbeid med foreldre til de yngste barna

 

Generell kompetanse:

Studenten

 • kan anvende faglig kompetanse på praktiske og teoretiske problemstillinger knyttet til arbeid med de yngste barna
 • kan vise stor grad av toleranse, interesse og respekt for de yngste barnas mangfold, særegne behov og læringsmuligheter
 • kan analysere og reflektere kritisk over profesjonelle og etiske utfordringer knyttet til pedagogisk arbeid med de yngste barnas utvikling, lek, læring og danning
 • kan reflektere over de ansattes rolle i aktiviteter og samspill med de yngste barna
 • kan artikulere og formidle muntlig og skriftlig sin kompetanse om pedagogisk arbeid med de yngste barna

 

Innhold

 • De yngste barnas kroppslige erfaringer som grunnlag for danning
 • Sanseinntrykk og sanseuttrykk
 • Tilknytning, relasjoner og omsorg
 • Vennskap mellom de yngste barna
 • De yngste barnas medvirkning og forhandlinger i felleskapet
 • Lekende samværsformer, bevegelse og undring
 • De yngste barnas språkutvikling og sammenhenger mellom språk, identitet, miljø og estetiske aktiviteter
 • Litteratur som utgangspunkt for kunsthendelser og opplevelser for de yngste barna
 • Drama/teater som trening i lekfullt samvær og samspill med - og anerkjennelse av - de yngste barnas særegne kommunikasjon
 • Musikk som opplevelse, identitet, kommunikasjon og samhandling for de yngste barna
 • Profesjonsetiske perspektiver
 • De pedagogiske rommene som lek- og læringsarena
 • Samarbeid til barnets beste med interne og eksterne aktører

Arbeids- og undervisningsformer

 • Undervisningen vil foregå på ulike læringsarenaer ute og inne
 • Forelesninger
 • Seminarvirksomhet
 • Studentaktivitet individuelt og i gruppe
 • Praktiske øvelser og aktiviteter
 • Veiledning
 • Bruk av Canvas
 • Praksis som læringsarena, 2 uker

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • All undervisning er obligatorisk
 • Et praksisrelatert tverrfaglig gruppearbeid
 • En individuell fagtekst
 • Deltakelse i seminar med analyse av praksisfortellinger
 • Aktivitet mellom samlinger som framgår av undervisningsplanen, og som skal dokumenteres
 • Oppgaver knyttet til to ukers praksis, se undervisningsplan

Eksamen

 • Individuell skriftlig eksamen, 6 timer

Vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A – F, der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

 • Emnets pensumliste